Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834786 nr. 11

34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 21 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXXB wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXC

Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel XXI, onderdeel A, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de daarin opgenomen wijziging van artikel 17, tweede lid, van de Invorderingswet 1990.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de Minister van Financiën binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel XXI, onderdeel A, een evaluatieverslag over het vervallen van de schorsende werking van verzet op grond van het huidige artikel 17 van de Invorderingswet 1990 (fiscaal verzet) naar de Tweede en Eerste Kamer dient te sturen.

Van Weyenberg