Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834786 nr. 10

34 786 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel XXI, onderdeel B, worden de onderdelen 8 tot en met 13 vernummerd tot onderdelen 8 tot en met 14.

2

In artikel XXXA, aanhef, wordt «artikel XXII, onderdeel B» vervangen door: artikel XXII, onderdeel B, van deze wet.

3

Na artikel XXXB worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXC

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juli 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (Kamerstukken 34 753) tot wet is of wordt verheven en artikel 11 van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel XXI, onderdeel A, van deze wet, vervalt artikel 63ab, eerste lid, onderdeel a, van de Invorderingswet 1990, onder vernummering van de onderdelen b en c tot onderdelen a en b.

ARTIKEL XXXD

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juli 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (Kamerstukken 34 753) tot wet is of wordt verheven en artikel 11 van die wet later in werking treedt dan artikel XXI, onderdeel A, van deze wet, vervalt het in artikel 11 van die wet opgenomen artikel 63ab, eerste lid, onderdeel a, onder vernummering van de onderdelen b en c tot onderdelen a en b.

TOELICHTING

I. Algemeen

Deze nota van wijziging voorziet in twee samenloopbepalingen in verband met de samenloop van het voorstel van wet met het wetsvoorstel Wet terugvordering staatssteun1. Daarnaast worden twee redactionele wijzigingen in het voorstel van wet aangebracht.

Uitvoeringskosten Belastingdienst

De voorstellen in deze nota van wijziging zijn beoordeeld met de uitvoeringstoets nieuwe stijl. Voor alle voorstellen uit deze nota van wijziging geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar acht per de voorgestelde inwerkingtredingsdatum. Er zijn geen gevolgen voor de uitvoering, zie daarvoor de uitvoeringstoets die als bijlage is bijgevoegd2.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel XXI, onderdeel B (artikel 22bis van de Invorderingswet 1990)

Met de wijziging van artikel XXI, onderdeel B, wordt een onvolkomenheid in de nummering hersteld.

Onderdeel 2

Artikel XXXA (artikel XXII, onderdeel B (artikel 19 van de Invorderingswet 1990))

Met de wijziging van artikel XXXA wordt de in dat artikel opgenomen wijzigingsopdracht nader in overeenstemming gebracht met de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Onderdeel 3

Artikelen XXXC en XXXD (artikel 63ab van de Invorderingswet 1990 en artikel 11 van het wetsvoorstel Wet terugvordering staatssteun)

In de in het voorstel van wet in te voegen artikelen XXXC en XXXD wordt de samenloop geregeld tussen enerzijds de in artikel XXI, onderdeel A, opgenomen wijziging van artikel 17 van de Invorderingswet 1990 (IW 1990) en anderzijds het wetsvoorstel Wet terugvordering staatssteun. De in het voorstel van wet opgenomen wijziging van artikel 17 van de IW 1990 voorziet in het vervallen van de automatische schorsende werking van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel tijdens de verzetsprocedure. Daartoe komt artikel 17, tweede lid, tweede volzin, van de IW 1990 te vervallen. Op grond van het in artikel 11 van het wetsvoorstel Wet terugvordering staatssteun opgenomen artikel 63ab, eerste lid, onderdeel a, van de IW 1990 wordt artikel 17, tweede lid, tweede volzin, van de IW 1990 niet van toepassing verklaard op de invordering van teruggevorderde staatssteun. Indien artikel 17, tweede lid, tweede volzin, van de IW 1990 vervalt, kan ook die uitsluiting uiteraard vervallen.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Het bij koninklijke boodschap van 4 juli 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (Kamerstukken 34 753).

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.