34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN FRITSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de discriminatie van de Nederlanders moet stoppen;

verzoekt de regering, de tijdelijke asielvergunningen van de in Nederland verblijvende Syrische statushouders in te trekken;

verzoekt de regering tevens, ervoor te zorgen dat de daardoor vrijkomende sociale huurwoningen, evenals alle andere sociale huurwoningen, uitsluitend aan de Nederlanders worden toegewezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Fritsma

Naar boven