34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er dit voorjaar enkele tienduizenden corporatiewoningen zijn overgeheveld naar het commerciële gedeelte van de corporaties;

overwegende dat het van groot belang is dat de sociale woningvoorraad in voldoende mate op peil blijft;

overwegende dat het door de huurders en belastingbetalers bijeengebrachte tafelzilver niet zo maar verkwanseld mag worden;

verzoekt de regering, de Woningwet zodanig aan te passen dat er ten minste eerst een nieuwe sociale woning bijgebouwd moet zijn voordat er een sociale woning geprivatiseerd mag worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven