34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort is van ongeveer 10.000 woningen voor mensen uit maatschappelijke opvang;

constaterende dat in 2016 door een aantal organisaties, zoals Aedes, GGZ Nederland en het Leger des Heils het actieprogramma Weer Thuis is opgezet om in de woonbehoefte te kunnen voorzien;

overwegende dat vanuit het programma nu acht regio's actief ondersteund worden, maar dat er de wens is om dit uit te breiden naar twintig regio's;

verzoekt de regering, te bevorderen dat het actieprogramma Weer Thuis wordt uitgebreid naar twintig regio's;

verzoekt de regering tevens, mogelijk via dit actieprogramma, een impuls te geven aan nieuwe woonvormen voor kwetsbare doelgroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Voortman

Naar boven