34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Omgevingswet overgaat van het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar dat van Binnenlandse Zaken;

overwegende dat daarbij niet is voorzien in de 200 miljoen euro die is benodigd voor de invoering van de Omgevingswet;

overwegende dat deze omissie niet ten koste mag gaan van huurders;

verzoekt de regering huurders niet op te laten draaien voor de dekking bij de invoering van de Omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Beckerman

Voortman

Azarkan

Naar boven