34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de administratievelastendruk voor corporaties fors is toegenomen als gevolg van de herziening van de Woningwet;

constaterende dat in het rapport van Sira Consulting verbetervoorstellen zijn aangedragen;

verzoekt de regering, van de genoemde verbetervoorstellen quick wins binnen de wettelijke kaders zo spoedig mogelijk toe te passen, opdat de administratievelastendruk zo snel mogelijk kan verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Dik-Faber

Naar boven