34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse bouwopgave;

constaterende dat de bouwopgave gepaard zal moeten gaan met een forse verduurzamingsopgave;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 april 2018 te informeren over de afspraken met gemeenten en provincies over de harde plancapaciteit voor de komende twee jaar en de prognose of middellange en lange termijn;

verzoekt de regering tevens, de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 en vervolgens halfjaarlijks te informeren, zowel kwalitatief als kwantitatief, inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Koerhuis

Naar boven