34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Aa en Hunze sprake is van forse krimp;

constaterende dat Oost-Drenthe nog niet de erkenning heeft van krimpgebied en daardoor geen gebruik kan maken van bijvoorbeeld de korting op de verhuurderheffing voor de sloop van huurwoningen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of Oost-Drenthe kan worden aangewezen als krimpregio en de Kamer voor februari 2018 daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Dik-Faber

Naar boven