34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bewoners graag medezeggenschap willen over het beheer van hun woning en van hun buurt;

overwegende dat betrokken bewoners vaak goede initiatieven nemen om de woning en de woonomgeving leefbaarder te maken;

overwegende dat in het regeerakkoord afgesproken is dat onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor leden van wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot;

overwegende dat ook bewoners die geen gebruik kunnen maken van een wooncoöperatie graag actief betrokken willen zijn bij het beheer van hun woning;

verzoekt de regering te onderzoeken of het initiatiefrecht voor huurders wettelijk verankerd kan worden en de Kamer hierover voor 1 mei te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Nijboer

Beckerman

Naar boven