34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen veel huizen van woningcorporaties staan die niet in goede staat verkeren;

overwegende dat het in veel gevallen niet duidelijk is of deze woningen gesloopt of aardbevingsbestendig gemaakt zullen gaan worden en woningcorporaties (groot) onderhoud hierdoor steeds uitstellen;

overwegende dat woningcorporaties in Groningen zelf zeggen dat door het uitgestelde onderhoud het woongenot aanzienlijk achteruitgaat;

overwegende dat dit de leefbaarheid van deze woningen niet ten goede komt;

verzoekt de regering om, in overleg met de decentrale overheden in Groningen en met de relevante woningcorporaties te onderzoeken of de bewoners van deze woningen een lagere huur kunnen gaan betalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Van Tongeren

Naar boven