34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor starters op de woningmarkt lastig is om een woning te kopen;

overwegende dat er eerder startersleningen zijn geweest die het voor starters mogelijk maakten om een geschikte woning te kopen;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met betrokken partijen om te onderzoeken of er opnieuw een startersfonds ingesteld kan worden en de Kamer hierover voor 1 april te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Ronnes

Naar boven