Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XVI nr. 54

34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 14 december 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 175 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 175 (x € 1.000).

Toelichting

Door voeding met «sluipsuikers» zijn er steeds meer jongeren, soms zelfs kinderen jonger dan 10 jaar, die diabetes type 1 of type 2 (ouderdomsdiabetes) krijgen of een voorstadium van diabetes hebben (prediabetes). Vooral de toename van ouderdomsdiabetes bij kinderen en jongeren en de intergenerationele overdracht van diabetes baart zorgen. Er is dan ook behoefte aan effectieve preventiemaatregelen en goede zorg voor kinderen met (pre)diabetes. Kinderen met diabetes type 1 hebben verder veel baat bij ondersteuning in leestijl en zelfmanagement (o.a. meten van bloedwaarden en weten wat je kunt doen qua voeding, medicatie). Dit is ook een wens van de kinderartsen die met deze kinderen werken.

Om dit mogelijk te maken is het nodig om een netwerkrichtlijn (multidisciplinaire richtlijn) te ontwikkelen voor gezonde leefstijl en zelfmanagement bij kinderen. Hierbij werkt de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) met het hele veld samen aan methoden die aansluit bij de leefwereld van kinderen (zoals Games for Health). Er zijn weliswaar middelen voor de financiering van individuele richtlijnen per beroepsgroep, maar in het kader van «netwerkzorg» is het belangrijk dat er ook een «netwerkrichtlijn» komt, waarin de verschillende beroepsgroepen hun expertise bundelen. Partijen die hierbij betrokken worden zijn: kinderartsen, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, GGD-en, consultatiebureaus, gemeenten (i.v.m. gemeentelijk beleid) en zorgverzekeraars (i.v.m. financiering). Daarmee wordt toegewerkt naar een aanpak die in de gehele keten geborgd is, en waarbij ketenbreed afspraken worden gemaakt over wat de beste aanpak is voor deze groep kinderen.

Middels dit amendement wordt voor het begrotingsjaar 2018 voor de ontwikkeling van een netwerkrichtlijn een bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld aan de NDF. Het is de bedoeling van de indiener hiervoor ook in 2019 en 2020 budget beschikbaar te stellen; in lijn met de begrotingssystematiek ziet dit amendement echter enkel op het begrotingsjaar 2018.

De dekking van dit amendement wordt voor 2018 gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 2.

Dik-Faber