Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XVI nr. 129

34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2018

Hierbij stuur ik u het rapport «Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2016» van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)1.

Het is voor de negende keer op rij dat de Inspectie rapporteert over de resultaten op de risico-indicatoren particuliere klinieken. Sinds de uitgave van het eerste rapport in 2009 is het zorgaanbod van de particuliere klinieken meer divers geworden en is het aantal klinieken toegenomen met 87%. In dit rapport zijn de gegevens van 418 klinieken en van 20 medisch diagnostische centra betrokken. De zorg die geleverd wordt in particuliere klinieken moet aan dezelfde (veld)normen en richtlijnen voldoen als in ziekenhuizen.

Bevindingen

De Inspectie concludeert op basis van de aangeleverde data dat de sector op essentiële indicatoren de verbeterslag die zij eerder verwachtte, nog onvoldoende heeft gemaakt en dat er nog steeds veel niet op orde is. Er zijn uiteraard particuliere klinieken die de veldnormen en de richtlijnen wèl voldoende naleven, maar er zijn nog teveel klinieken die hier niet aan voldoen. Particuliere klinieken blijven op de nodige indicatoren structureel achter. Het betreft in ieder geval de thema’s:

  • Kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen;

  • Operatieve zorg;

  • Patiëntenrechten;

  • Eisen voor goede zorg en professionals.

Er zijn ook positieve bevindingen ten aanzien van de implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat geldt ook voor het registreren van infecties en apneus bij tonsillectomie.

Wat doet de IGJ

Omdat de Inspectie wil dat particuliere klinieken snel en aantoonbaar verbeteren met name op genoemde vier thema’s heeft de Inspectie in 2017 in totaal veertig gerichte onaangekondigde inspectiebezoeken, de zogenoemde signaalbezoeken, afgelegd. Aanleiding waren eerdere sectorbreed geconstateerde tekortkomingen. De resultaten publiceert de Inspectie later dit voorjaar. De Inspectie kondigt aan het stringente en gerichte toezicht op de particuliere klinieken onverminderd voort te zetten. Signaalbezoeken zijn hier opnieuw onderdeel van. De Inspectie treft passende maatregelen als individuele bestuurders hun verantwoordelijkheid onvoldoende waar maken en/of verbeteringen niet goed en tijdig doorvoeren en daar waar de zorg niet voldoet aan de minimale eisen.

Reactie

Ik merk op dat nog te veel niet goed gaat in deze sector, zeker gezien de sterke toename van het aantal invasieve behandelingen. Bestuurders van klinieken hebben blijkens de rapporten van de Inspectie te weinig gedaan met de uitkomsten van prestaties van hun kliniek op de indicatoren van de afgelopen jaren. Elke kliniek is verantwoordelijk om de eigen specifieke prestaties en risico’s te kennen en gerichte verbeteringen in gang te zetten. Er zijn, zo blijkt uit het IGJ-rapport, ook klinieken die de veldnormen en richtlijnen wel voldoende naleven. Alle bestuurders van klinieken in deze sector dienen naar mijn mening de uitkomsten van dit rapport zeer serieus te nemen. Ik onderschrijf de opvatting van de IGJ i.o. om het intensieve toezicht voorlopig te handhaven. Een proactief, gericht en stringent toezichtbeleid op deze sector blijft nodig.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl