Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XVI nr. 113

34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2017

Bijgaand stuur ik u in de bijlage van deze brief de mutaties en toelichting die na de Najaarsnota in de VWS-begroting 2017 zijn verwerkt.

Mede namens de Staatssecretaris van VWS, bieden wij u deze brief aan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Artikel 1 Volksgezondheid

1. Gezondheidsbescherming

Voor het KPI traject verbeteren aansturingsinformatie NVWA heeft VWS een bijdrage geleverd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 36.000. Het budget wordt overgeheveld vanuit het instrument Opdrachten.

Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 0,2 miljoen).

Tot slot is € 0,1 miljoen overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg (€ 40.000) en artikel 10 Apparaatsuitgaven (€ 78.000) naar het instrument Bijdragen aan agentschappen met betrekking tot het project «Medische Radio-isotopen» dat door het RIVM wordt uitgevoerd.

2. Ziektepreventie

Er is een bedrag van € 0,5 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel Ethiek voor extra kosten in verband met de instandhouding van de abortushulpverlening in Nederland.

Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 0,5 miljoen).

3. Gezondheidsbevordering

Voor de Taskforce Gezond eten met ouderen is € 10.000 overgeheveld van het instrument Opdrachten naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

4. Ethiek

Er is een bedrag van € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit het artikelonderdeel Ziektepreventie voor extra kosten in verband met de instandhouding van de abortushulpverlening in Nederland

Artikel 2 Curatieve zorg

1. Kwaliteit en veiligheid

Voor het project «Medische Radio-isotopen» dat door het RIVM wordt uitgevoerd is € 40.000 vanaf het instrument Bijdragen aan agentschappen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid.

Daarnaast is het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 29,6 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018 en 2019. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies met betrekking tot VIPP2 en DICTU.

Op het instrument Bijdragen aan agentschappen is het verplichtingenbudget met € 5,4 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van 2018 (€ 2,7 miljoen en 2019 € 2,7 miljoen) en hangt samen met het vastleggen van opdrachten aan agentschappen.

2. Toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg

Het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 4,9 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2018.

Daarnaast is het verplichtingenbudget op het instrument Bekostiging met € 77,5 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- voor 2018.

Tot slot is € 0,3 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten.

3. Ondersteuning van het stelsel

Voor de implementatie van Aetna door ZonMw is € 0,4 miljoen van het instrument Subsidies overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 49.000) en het instrument Bijdragen aan ZBO´s/RWT´s (€ 0,1 miljoen).

Tot slot is het verplichtingenbudget op het instrument Inkomensoverdrachten met € 0,8 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de FLO/VUT voor 2018.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperking

Het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 3,8 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2018.

Daarnaast is € 22.000 vanaf het instrument Opdrachten overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de uitbreiding van het prevalentieonderzoek ouderenmishandeling.

Bij de scheiding van de verantwoordingsstukken van het CAK is gebleken dat over een langere reeks van jaren heen de beheerskosten per saldo ongemerkt hoger zijn geweest dan het toegekende budget. Het komt neer op een nog openstaande verplichting van het CAK (€ 16,1 miljoen) aan het Afbz. Het Ministerie van VWS neemt deze schuld van het CAK aan het fonds over. Hiervoor is € 5,8 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Tot slot is het verplichtingenbudget op het instrument Opdrachten met € 15,2 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van opdrachten voor 2018.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

De loonbijstelling is vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 0,1 miljoen).

Daarnaast is het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 15,2 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2018.

Tot slot is het verplichtingenbudget op het instrument Bekostiging met € 48,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de BIKK voor 2018.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies is met € 317 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018 tot en met 2021. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor met name SectorplanPlus 2017–2022.

Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 14.000).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Voor de implementatie van Aetna door ZonMw is € 0,4 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s. Het budget is vanaf artikel 2 Curatieve zorg overgeheveld.

Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 0,2 miljoen).

Tot slot is het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 0,3 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2018.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

De loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien is gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 0,3 miljoen).

Daarnaast is het verplichtingenbudget op het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s met € 22,6 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdrage aan het CAK voor 2018.

Tot slot is bij de scheiding van de verantwoordingsstukken van het CAK gebleken dat over een langere reeks van jaren heen de beheerskosten per saldo ongemerkt hoger zijn geweest dan het toegekende budget. Het komt neer op een nog openstaande verplichting van het CAK (€ 16,1 miljoen) aan het Afbz. Het Ministerie van VWS neemt deze schuld van het CAK aan het fonds over. Het budget is overgeboekt van artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning en artikel 5 Jeugd.

Het bedrag van € 16,1 miljoen wordt vanaf het jaar 2019 tot en met 2025 in gelijke bedragen door het CAK aan VWS terugbetaald.

Artikel 5 Jeugd

Bij de scheiding van de verantwoordingsstukken van het CAK is gebleken dat over een langere reeks van jaren heen de beheerskosten per saldo ongemerkt hoger zijn geweest dan het toegekende budget. Het komt neer op een nog openstaande verplichting van het CAK (€ 16,1 miljoen) aan het Afbz. Het Ministerie van VWS neemt deze schuld van het CAK aan het fonds over. Hiervoor is € 10,3 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II en de herinnering aan WO II

Voor de bijdrage aan de PUR is € 0,4 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar artikelonderdeel 2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II.

Daarnaast is het verplichtingenbudget op het instrument Subsidies met € 4 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2018.

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Voor de bijdrage aan de PUR is het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s met € 0,4 miljoen verhoogd. Het budget is overgeheveld van artikelonderdeel 1 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WO II.

Daarnaast is het verplichtingenbudget van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s met € 10,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2018.

Het verplichtingenbudget van het instrument Inkomensoverdrachten is met € 236 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van uitkeringen voor 2018.

Tot slot is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 17.000).

Artikel 9 Algemeen

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Dit betreft een desaldering van ruimte op de eigenaarsbijdrage van het RIVM (€ 5,2 miljoen) die om technische redenen als ontvangst is geboekt. Deze ruimte is bij Voorjaarsnota echter al verschoven van 2017 naar 2021. De desaldering wordt verwerkt aan de uitgavenkant en de ontvangstenkant van de begroting.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Voor het project «Medische Radio-isotopen» welke door het RIVM wordt uitgevoerd is € 78.000 overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid.

Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar dit artikel (€ 0,7 miljoen).

Ook zijn binnen het apparaatsartikel diverse per saldo neutrale overhevelingen plaats tussen de verschillende instrumenten.

Tot slot is het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Loonbijstelling

De extra loonbijstelling als gevolg van de nieuwe CAO (€ 2,2 miljoen) is verdeeld over de diverse artikelen. (artikel 1 € 0,7 miljoen, artikel 2 € 0,1 miljoen, artikel 3 € 0,1 miljoen, artikel 4 € 0,6 miljoen, artikel 10 € 0,7 miljoen).