Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XVI nr. 111

34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Nr. 111 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de departementale begrotingsstaten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

14.683.803

15.261.447

99.585

         
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

     

1

Volksgezondheid

655.043

669.585

8.403

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.003.091

3.935.770

3.441

4

Zorgbreed beleid

946.178

1.094.983

68.860

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

9

Algemeen

33.140

33.140

0

10

Apparaatsuitgaven

272.248

272.473

11.679

11

Nominaal en onvoorzien

– 16.181

– 16.222

0

   

0

0

0

 

Medische Zorg

0

0

0

2

Curatieve zorg

3.054.882

3.523.559

1.053

6

Sport en bewegen

125.320

136.135

740

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.247.149

5.249.091

0

TOELICHTING

Algemeen

Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord is afgesproken dat de middelen voor de beleidsintensiveringen op de aanvullende post worden ondergebracht totdat overeenstemming is bereikt over de concrete uitwerking van de beleidsvoorstellen.

In deze nota van wijziging wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat thans zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen. De overheveling van de middelen die horen bij de beleidsintensiveringen die nog nadere uitwerking behoeven zullen aan de Tweede Kamer worden gemeld in een incidentele suppletoire begroting begin 2018 of in de (reguliere) eerste suppletoire begroting die tegelijk met de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni 2018 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

H69 Q-koorts

Bovenop de reeds in de VWS-begroting 2018 beschikbaar gestelde middelen is in het regeerakkoord extra budget (3 keer € 3 miljoen) vrijgemaakt om in te zetten als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden.

Het doel van deze middelen is tweeledig: een gebaar ter erkenning van Q-koortspatiënten uit de Q-koorts epidemie door een financiële tegemoetkoming (zoals toegezegd door het vorig kabinet) en de voortzetting van ondersteuning, advisering en begeleiding in de vorm van Stichting Q-support (zoals toegezegd in de Kamerbrief van 14 juli 2017 Reactie op Q-koorts adviezen).

Van de genoemde € 9 miljoen komt € 5,5 miljoen beschikbaar voor de financiële tegemoetkoming, als aanvulling op de € 10 miljoen die reeds was gereserveerd en € 3,5 miljoen voor voortzetting van Stichting Q-support.

Artikel 3

H61 Waardig ouder worden wv. palliatieve zorg

De (organisatie van) zorg aan het einde van het leven kan nog steeds beter en de mogelijkheden voor palliatieve zorg zijn nog onvoldoende bekend bij de burger. In de komende jaren wordt conform regeerakkoord langs meerdere lijnen gewerkt aan de versterking van palliatieve zorg om specifieke knelpunten op te lossen. Hier is € 8 miljoen structureel beschikbaar voor. Met name worden deze middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de subsidieregeling palliatieve terminale zorg. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de betere (regionale) organisatie van palliatieve zorg, in achterblijvende onderdelen van palliatieve zorg (waaronder kinderpalliatieve zorg) en verbetering van digitale gegevensontsluiting. Ten slotte zal een publiekscampagne rond bekendheid van palliatieve zorg worden opgestart.

H62 Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er wordt in 2018 conform regeerakkoord € 15 miljoen extra geïnvesteerd in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg moet helpen op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk). In de praktijk blijkt onafhankelijke cliëntondersteuning onvoldoende bekend, worden specifieke doelgroepen onvoldoende bereikt en ondersteuning onvoldoende levensbreed aangeboden.

In 2018 wordt daarom onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting tussen vraag en aanbod en wordt geïnvesteerd in het gericht informeren van specifieke doelgroepen. Daarnaast worden pilots uitgevoerd gericht op ondersteuning van doelgroepen die nu onvoldoende aan bod komen en wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Deze extra inzet moet in 2018 leiden tot de juiste informatie voor het duurzaam versterken van de functie en de wijze waarop de beschikbare middelen in de latere jaren het beste kunnen worden ingezet.

H64 Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

De doelgroepen licht verstandelijk beperkten (LVB), zwerfjongeren en daklozen kunnen niet altijd genoeg voor zichzelf opkomen, waardoor ze onvoldoende worden geholpen. In lijn met het regeerakkoord wordt daarom meerjarig ingezet op het faciliteren en ondersteunen van gemeenten en andere partijen bij de integrale aanpak van zwerfjongeren en daklozen. Hiervoor wordt in 2018 € 2 miljoen, in 2019 en 2020 € 2,4 miljoen, in 2021 € 2,2 miljoen en in 2022 € 1,05 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel is om in samenwerking met gemeenten en zorginstellingen meer zicht te krijgen op de genoemde doelgroepen en een betere aansluiting tussen de verschillende vormen van zorg en ondersteuning te bewerkstellingen, waardoor deze doelgroepen beter en sneller geholpen worden (en cliënten sneller zelfredzaam zijn). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de overgang naar volwassenheid van de genoemde groepen. De intensivering rondom LVB zal mede op basis van nader onderzoek worden uitgewerkt.

Artikel 4

H65 Belonen van uitkomsten

Het belang van zorgprofessionals moet gericht zijn op de uitkomst van de zorg in plaats van omzet. Het grootste probleem daarbij is dat er momenteel onvoldoende informatie is over voor patiënten relevante uitkomsten van zorg. Dit vraagt om een stevige inzet op het ontwikkelen van uitkomstindicatoren, bij voorkeur aansluitend bij internationale initiatieven.

Tegen deze achtergrond wordt in lijn met het regeerakkoord in 2018 € 10 miljoen en in de periode 2019–2022 € 15 miljoen geïnvesteerd in het Programma Belonen van uitkomsten. Het programma moet op korte termijn een groot aantal uitkomstindicatoren opleveren en de eerder genoemde belemmeringen op weg daar naar toe (zoals ook al beschreven in de TK-brief Uitkomsttransparantie voor samen beslissen d.d. 21 februari 2017, TK 31 765, nr. 263) wegnemen. Het doel is dat in 2022 voor 50% van de ziektelast inzicht in uitkomsten beschikbaar is. Het programma sluit zoveel mogelijk aan bij al lopende instrumenten, zoals het programma van het Zorginstituut Uitkomsttransparantie voor samen beslissen, de bekostiging van kwaliteitsgelden die sectoren in het kader van de Hoofdlijnenakkoorden ontvangen en het ZonMw-programma Kwaliteit van zorg. Een deel van de middelen voor het Programma Belonen van uitkomsten zal worden ingezet voor personele en materiële uitgaven binnen het kerndepartement van het Ministerie van VWS.

Artikel 6

H68 Sportevenementen

Conform regeerakkoord wordt structureel € 5 miljoen vanaf 2019 bovenop de reeds bestaande middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de organisatie van topsportevenementen in Nederland, waaronder EK’s, WK’s en multisportevenementen. Het initiatief voor de organisatie van een evenement ligt altijd bij de sport en haar partners. Ervaring leert dat een financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid relevant kan zijn om tot een sluitende begroting te komen en te kunnen concurreren met het buitenland. Met het aanvullend bedrag kunnen tenminste twee extra evenementen per jaar worden ondersteund.

Artikel 10

H65 Belonen van uitkomsten

Het betreft hier de personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden in het kader van het Programma Belonen voor uitkomsten. Het gaat hier om een bedrag van € 250.000. Hiermee wordt het projectsecretariaat bij het kerndepartement vormgegeven dat zorg moet dragen voor een goed en doelmatig beheer van de middelen die samenhangen met de intensivering bij Zorginstituut, de ontvangers van kwaliteitsgelden en ZonMw.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Volksgezondheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

652.043

646.406

645.741

644.637

667.093

   

3.000

3.000

3.000

0

0

 

Stand na nota van wijziging

655.043

649.406

648.741

644.637

667.093

             

2

Curatieve zorg

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.054.882

3.290.230

3.324.313

3.351.528

497.269

 

Stand na nota van wijziging

3.054.882

3.290.230

33.241.313

3.351.528

497.269

             

3

Langdurige zorg en ondersteuning

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.978.091

3.956.471

4.057.817

4.247.504

546.773

   

25.000

10.400

10.400

10.200

9.050

 

Stand na nota van wijziging

4.003.091

3.966.871

4.068.217

4.257.704

555.823

             

4

Zorgbreed beleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

936.428

1.009.077

1.054.832

923.864

877.293

   

9.750

14.750

14.750

12.100

9.100

 

Stand na nota van wijziging

946.178

1.023.827

1.069.582

935.964

886.393

             

5

Jeugd

         
 

Stand vóór nota van wijziging

90.135

83.226

85.524

67.633

67.536

 

Stand na nota van wijziging

90.135

83.226

85.524

67.633

67.536

             

6

Sport en bewegen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

125.320

141.548

124.106

130.387

142.938

   

0

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Stand na nota van wijziging

125.320

146.548

129.106

135.387

147.938

             

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

         
 

Stand vóór nota van wijziging

272.798

255.318

240.176

225.662

211.415

 

Stand na nota van wijziging

272.798

255.318

240.176

225.662

211.415

             

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.247.149

5.750.249

6.093.949

6.366.749

6.600.649

 

Stand na nota van wijziging

5.247.149

5.750.249

6.093.949

6.366.749

6.600.649

             

9

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

33.140

35.264

40.221

45.455

40.223

 

Stand na nota van wijziging

33.140

35.264

40.211

45.455

40.223

             

10

Apparaatsuitgaven

         
 

Stand vóór nota van wijziging

271.998

263.248

259.062

258.147

257.869

   

250

250

250

250

250

 

Stand na nota van wijziging

272.248

263.498

259.312

258.397

258.119

             

11

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

– 16.181

– 19.005

– 19.136

– 19.180

– 19.186

 

Stand na nota van wijziging

– 16.181

– 19.005

– 19.136

– 19.180

– 19.186

             
             

Totaal

           
 

Stand voor nota van wijziging

14.645.803

15.412.032

15.906.605

16.242.386

9.889.872

 

Maatregelen regeerakkoord

38.000

33.400

33.400

27.550

23.400

 

Stand na nota van wijziging

14.683.803

15.445.432

15.940.005

16.269.936

9.913.272

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Volksgezondheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

666.585

683.262

652.695

647.837

667.093

   

3.000

3.000

3.000

0

0

 

Stand na nota van wijziging

669.585

686.262

655.695

647.837

667.093

             

2

Curatieve zorg

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.523.559

3.230.860

3.264.354

3.352.749

3.466.108

 

Stand na nota van wijziging

3.523.559

3.230.860

3.264.354

3.352.749

3.466.108

             

3

Langdurige zorg en ondersteuning

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.910.770

3.882.871

3.982.517

4.170.804

4.375.073

   

25.000

10.400

10.400

10.200

9.050

 

Stand na nota van wijziging

3.935.770

3.893.271

3.992.917

4.181.004

4.384.123

             

4

Zorgbreed beleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.085.233

1.072.693

1.054.831

1.038.360

967.650

   

9.750

14.750

14.750

12.100

9.100

 

Stand na nota van wijziging

1.094.983

1.087.443

1.069.581

1.050.460

976.750

             

5

Jeugd

         
 

Stand vóór nota van wijziging

90.135

83.226

85.524

67.633

67.536

 

Stand na nota van wijziging

90.135

83.226

85.524

67.633

67.536

             

6

Sport en bewegen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

136.135

142.078

140.341

141.057

142.938

   

0

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Stand na nota van wijziging

136.135

147.078

145.341

146.057

147.938

             

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

         
 

Stand vóór nota van wijziging

272.798

255.318

240.176

225.662

211.415

 

Stand na nota van wijziging

272.798

255.318

240.176

225.662

211.415

             

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

5.249.091

5.750.249

6.093.949

6.366.749

6.600.649

 

Stand na nota van wijziging

5.249.091

5.750.249

6.093.949

6.366.749

6.600.649

             

9

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

33.140

35.264

40.221

45.455

40.223

 

Stand na nota van wijziging

33.140

35.264

40.221

45.455

40.223

             

10

Apparaatsuitgaven

         
 

Stand vóór nota van wijziging

272.223

263.467

259.281

258.247

257.869

   

250

250

250

250

250

 

Stand na nota van wijziging

272.473

263.717

259.521

258.497

258.119

             

11

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

– 16.222

– 19.005

– 19.136

– 19.180

– 19.186

 

Stand na nota van wijziging

– 16.222

– 19.005

– 19.136

– 19.180

– 19.186

             

Totaal

           
 

Stand voor nota van wijziging

15.223.447

15.380.283

15.794.753

16.295.373

16.777.368

 

Maatregelen regeerakkoord

38.000

33.400

33.400

27.550

23.400

 

Stand na nota van wijziging

15.261.447

15.413.683

15.828.153

16.322.923

16.800.768

De ontvangsten veranderen niet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins