34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN NIJKERKEN-DE HAAN EN BECKER

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het SCP vaststelt dat de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond in Nederland achterblijft en zelfs is verslechterd de afgelopen jaren;

overwegende dat werk juist een belangrijke sleutel is tot integratie;

constaterende dat het onderdeel «oriëntatie op de arbeidsmarkt» in het inburgeringstraject theoretisch is en niet een praktijkervaring inhoudt;

overwegende dat een te grote groep inburgeraars weliswaar hun inburgeringsexamen haalt, maar vervolgens in de bijstand blijft zitten;

verzoekt de regering er via de herziening van het inburgeringstraject voor te zorgen dat nieuwkomers als onderdeel van het inburgeringstraject actief praktijkervaring op de werkvloer gaan opdoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijkerken-de Haan

Becker

Naar boven