34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister in zijn arbeidsmarktbief aangeeft nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van zelfstandigen wegens uitvoeringstechnische redenen pas in 2020 te kunnen laten ingaan;

overwegende dat het van belang is om zelfstandigen en opdrachtgevers zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de gezagsverhouding en handhaving van de huidige DBA-wetgeving;

constaterende dat bijvoorbeeld de criteria voor de opdrachtgeversverklaring ten behoeve van de webmodule eerder beschikbaar zullen zijn dan 1 januari 2020;

overwegende dat de opdrachtgeversverklaring vooraf zekerheid geeft over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en werknemersverzekeringpremies zolang inderdaad wordt gewerkt conform de aangeleverde informatie voor de opdrachtgeversverklaring;

verzoekt de regering, de gezagsverhouding – binnen de huidige wettelijke kaders – al voor 1 januari 2019 spoedig te verduidelijken en de Kamer hierover te informeren;

verzoekt de regering, voor 1 januari 2019 aan te geven op welke wijze de overige afspraken in het regeerakkoord betreffende de Wet DBA zullen worden vormgegeven, waaronder de opt-out voor de groep met een tarief boven de € 75 per uur, opdat ook daarover al meer duidelijkheid ontstaat;

verzoekt de regering voorts, de Kamer op korte termijn te informeren over de nadere opschorting van de handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag

Wiersma

Van Weyenberg

Naar boven