34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID NIJKERKEN-DE HAAN C.S.

Ontvangen 19 december 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Voor een goed werkende regionale arbeidsmarkt in elk van 35 arbeidsmarktregio’s is een goede samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs, werknemers en werkgevers van groot belang. Alleen zo kan vraag en aanbod van arbeid goed bij elkaar worden gebracht.

De Nederlandse economie trekt aan. Er ontstaan steeds meer vacatures, het aantal banen neemt toe en de werkloosheid neemt af. Maar tegelijkertijd geven werkgevers aan dat het steeds lastiger is om de vacatures te vervullen en vinden niet alle werkzoekenden snel een baan. Dit komt onder meer omdat vraag en aanbod niet goed bij elkaar komen. Met name MKB-bedrijven ervaren steeds meer problemen bij het vinden van nieuwe mensen. Om dit aan te pakken is een goed werkende (regionale) arbeidsmarkt cruciaal. Hierbij hoort een herkenbare en eenduidige dienstverlening richting werkgevers. Op dit moment maken de verschillen in werkgeversdienstverlening tussen arbeidsmarktregio’s, maar ook binnen arbeidsmarktregio’s tussen bijvoorbeeld gemeenten, het extra ingewikkeld om de aan de vraag vanuit werkgevers te kunnen voldoen. Om hier verandering in te brengen, en met als doel om werkgevers en werkzoekenden beter op elkaar aan te sluiten, willen de indieners van dit amendement één aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio organiseren voor werkgevers.

De indieners van dit amendement hebben voor ogen de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen om hun gecoördineerde werkgeversdienstverlening te versterken. En hierbij specifiek aandacht te hebben voor MKB-bedrijven.

Dekking wordt gevonden in de onderuitputting van de sectorplannen (zoals naar voren komt uit de Najaarsnota bij de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017). De dekking voor het amendement past bij het doel van de sectorplannen.

Nijkerken-De Haan Raemakers Peters Bruins

Naar boven