Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XII nr. 10

34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN AALST

Ontvangen 28 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 18 Scheepvaart en havens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.185 (x € 1.000).

II

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 19 Klimaat het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.341 (x € 1.000).

III

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 21 Duurzaamheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.594 (x € 1.000).

IV

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 24 Handhaving en toezicht het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.120 (x € 1.000).

V

In de begrotingsstaat inzake agentschappen worden bij Inspectie Leefomgeving en Transport het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 8.120 (x € 1.000).

Toelichting

Uit diverse niet-juridisch verplichte uitgaven van de begroting I&M 2018 wordt 8.120.000 Euro overgeheveld naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hiermee kan 100 extra FTE worden aangesteld voor het goederenvervoer over de weg, want 1 FTE kost gemiddeld 81.200 Euro zo blijkt uit het antwoord op vraag 40 (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 8). Uit de ILT-brede risico analyse blijkt dat in 2015 bij de 76 dodelijke ongevallen met vrachtwagens, 25% te wijten is aan oververmoeidheid. Daarnaast is er sprake van arbeidsmarktverdringing, illegale cabotage en is er met name in de grensregio’s veel overlast van truckers die parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en zelfs woonkernen als illegale camping gebruiken. Vandaar dat de indiener het noodzakelijk acht om het structurele tekort bij de ILT voor controle en handhaving wegtransport aan te vullen.

Van Aalst