34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2017

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de voorzitter van de paritaire commissie «aanpak problematiek chroom-6» geïnformeerd dat het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie langer in beslag neemt dan voorzien1. De paritaire commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgever, is onafhankelijk en adviseert de onderzoekers, stelt prioriteiten voor het onderzoek en geeft een oordeel over de onderzoeksresultaten. Het RIVM zal de conceptonderzoeksresultaten niet zoals voorzien in december 2017 maar eind januari 2018 opleveren.

Volgens het RIVM moet het onderzoeksplan worden aangepast omdat de beschikbare documenten en de gesprekken met (oud-)medewerkers niet genoeg concrete informatie hebben opgeleverd om de werkomstandigheden en de blootstelling aan chroom-6 te kunnen beoordelen. Het RIVM heeft daarom voor een andere onderzoeksopzet gekozen om wel kwalitatieve uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico’s die (oud-)medewerkers hebben gelopen. Deze aanpassing vergt de nodige tijd.

Zodra het RIVM-onderzoek is voltooid, een groep deskundigen het onderzoeksresultaat heeft getoetst en de paritaire commissie aan Defensie advies heeft uitgebracht, worden de belanghebbenden geïnformeerd. Ik verwacht uw Kamer in april 2018 de onderzoeksresultaten aan te bieden samen met de conclusies en aanbevelingen van de paritaire commissie, mijn reactie en de maatregelen die ik zal nemen.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven