Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-X nr. 64

34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 64 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaten van Defensie voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.675.951

9.450.262

426.415

         

1

Opdracht Inzet

308.090

335.839

26.707

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

786.824

786.824

21.758

3

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.321.608

1.321.608

10.546

4

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

721.770

721.770

12.066

5

Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

361.774

361.774

4.608

6

Investeringen Krijgsmacht

2.351.724

2.098.286

188.526

7

Ondersteuning Krijgsmacht door DMO

860.247

860.247

43.409

8

Ondersteuning Krijgsmacht door CDC

1.155.733

1.155.733

81.364

9

Algemeen

98.233

98.233

 

10

Centraal Apparaat

1.579.275

1.579.275

37.431

11

Geheime uitgaven

7.470

7.470

 

12

Nominaal en onvoorzien

123.202

123.202

 

TOELICHTING

Algemeen

Een deel van de maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Defensie, zijn in deze nota van wijziging verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een suppletoire begroting.

In onderdeel A wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen. De wijziging betreft de overheveling van budget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de begroting van Defensie en de toewijzing van middelen op de Aanvullende Post aan de begroting van Defensie ter invulling van de maatregel «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (nummer C20).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

In dit onderdeel worden de mutaties per artikel voorzien van een toelichting.

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Met de overdracht van Kustwacht Caribisch gebied naar Defensie wordt invulling gegeven aan de afspraak in het Regeerakkoord: «het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht gaat over naar het Ministerie van Defensie en wordt zodanig aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. Hiervoor is € 10 miljoen per jaar beschikbaar». Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat de verantwoordelijkheid voor de Kustwacht Caribisch gebied overgaat naar de Minister van Defensie. Daarbij wordt het bestaande budget zoals dat was opgenomen op de begroting van BZK overgeheveld naar de begroting van Defensie. De toevoeging van de € 10 miljoen (nummer C21) aan de begroting van Defensie, nu nog opgenomen op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën, zal begin volgend jaar plaatsvinden. Dit zal gebeuren op basis van een bestedingsplan, waaruit blijkt wat de bestemming is van de middelen. Tevens wordt het budget voor het wisselkoersverschil van het PAL-contract (dit betreft het contract bij Provincial Airlines (PAL) voor de lease van de vastvleugelige capaciteit) en het onderzoek naar de luchtverkenningscapaciteit vanuit respectievelijk artikelnummer 7.4 en artikelnummer 7.3 begroting Binnenlandse Koninkrijksrelaties overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht

In het regeerakkoord is opgenomen dat het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht over gaat naar het Ministerie van Defensie en zodanig wordt aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. In deze nota van wijziging is de overheveling van het budget verwerkt. Dit betreft het budget dat beschikbaar is voor de investeringen van de Kustwacht Caribisch gebied.

Artikel 12 Nominaal & Onvoorzien

Met deze nota van wijziging wordt € 20 miljoen van de enveloppe van € 275 miljoen die in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld voor «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (nummer C20) toegevoegd aan de begroting van Defensie. Met de toevoeging van deze middelen zijn de kosten van het onlangs gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord volledig gedekt binnen de begroting van Defensie.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór de tweede nota van wijziging, de bovenstaande mutaties in het kader van het regeerakkoord en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

745.578

722.560

794.258

803.302

800.325

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

41.246

36.504

35.782

35.688

35.688

 

Stand na nota van wijziging

786.824

759.064

830.040

838.990

836.013

             

6

Investeringen Krijgsmacht

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.345.299

1.545.437

1.791.241

2.656.105

2.968.534

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

6.425

       
 

Stand na nota van wijziging

2.351.724

1.545.437

1.791.241

2.656.105

2.968.534

             

12

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

103.202

76.356

91.992

65.644

79.089

 

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

Stand na nota van wijziging

123.202

96.356

111.992

85.644

99.089

             

Totaal

Defensie

         
 

Stand voor nota van wijziging

9.608.280

8.817.150

9.237.736

10.182.148

10.467.537

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

47.671

36.504

35.782

35.688

35.688

 

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

Stand na nota van wijziging

9.675.951

8.873.654

9.293.518

10.237.836

10.523.225

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

745.578

772.560

794.258

803.302

800.325

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

41.246

36.504

35.782

35.688

35.688

 

Stand na nota van wijziging

786.824

809.064

830.040

838.990

836.013

             

6

Investeringen Krijgsmacht

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.091.861

2.086.705

1.949.677

1.788.628

1.732.074

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

6.425

       
 

Stand na nota van wijziging

2.098.286

2.086.705

1.949.677

1.788.628

1.732.074

             

12

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

103.202

76.356

91.992

65.644

79.089

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

Stand na nota van wijziging

123.202

96.356

111.992

85.644

99.089

             

Totaal

Defensie

         
 

Stand voor nota van wijziging

9.382.591

9.386.167

9.423.921

9.342.420

9.258.826

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

47.671

36.504

35.782

35.688

35.688

 

Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

Stand na nota van wijziging

9.450.262

9.442.671

9.479.703

9.398.108

9.314.514

Meerjarige doorwerking ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

15.638

15.638

15.638

15.638

15.638

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

6.120

4.857

4.857

4.857

4.857

 

Stand na nota van wijziging

21.758

20.495

20.495

20.495

20.495

             

6

Investeringen Krijgsmacht

         
 

Stand vóór nota van wijziging

         
 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

         
 

Stand na nota van wijziging

         
             

Totaal

Defensie

         
 

Stand voor nota van wijziging

420.295

310.599

267.688

273.213

275.401

 

Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)

6.120

4.857

4.857

4.857

4.857

 

Stand na nota van wijziging

426.415

315.456

272.545

278.070

280.258

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten