Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-X nr. 61

34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2017

In mijn brief van 22 november jl. (Kamerstuk 34 775 X, nr. 31) heb ik toegezegd u verder te informeren over de commissie sociaal veilige werkomgeving. Gisteren, 5 december, is de in bijlage gevoegde instellingsbeschikking van deze commissie getekend1. De commissie staat onder voorzitterschap van prof. dr. Ellen Giebels (hoogleraar Sociale Psychologie van Conflict en Veiligheid verbonden aan de Universiteit Twente).

De commissie gaat onderzoek doen naar de wijze waarop Defensie invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving en is daarbij extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn. De commissie zal aanbevelingen doen voor het verbeteren van de sociaal veilige werkomgeving. Het onderzoek richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. Daarnaast zal de commissie feitelijk onderzoek doen naar de wijze waarop met de melding en melders van de gebeurtenissen in Schaarsbergen is omgegaan. Verder zal de commissie op basis van een steekproef de kwaliteit beoordelen van interne onderzoeken die Defensie naar ongewenst gedrag heeft verricht. Ik heb u eerder gemeld dat ik een tijdelijk extern meldpunt wil instellen. De commissie zal voorzien in dit contactpunt c.q. meldpunt.

Defensie verschaft de commissie voldoende middelen, mogelijkheden en bevoegdheden om het onderzoek te verrichten. De commissie werkt volledig onafhankelijk en heeft gemeld meer tijd nodig te hebben om alle vier opgedragen taken op een zorgvuldige wijze te voltooien. Uiterlijk 15 maart 2018 rapporteert de commissie over haar tussentijdse bevindingen. Deze bevindingen zullen zo concreet mogelijk zijn om bij te kunnen dragen aan het plan van aanpak «veiligheid» zoals dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. De commissie heeft bepaald dat het contactpunt c.q. meldpunt tot 1 juli 2018 operationeel zal zijn. De commissie zal zo snel mogelijk maar uiterlijk 15 juli 2018 haar eindrapport aanbieden aan Defensie.

Voor de inrichting van het tijdelijk externe meldpunt heeft de commissie besloten dit bij de dienst Publiek & Communicatie van het Rijk onder te brengen. Dit meldpunt wordt nog ontwikkeld en getest. Vanaf het moment dat dit meldpunt operationeel is, zal het inclusief een telefoonnummer, onder andere via de defensiemedia bekend worden gemaakt. Bij dit meldpunt kunnen (oud) defensiemedewerkers terecht met hun recente ervaringen over (meldingen van) ongewenst gedrag. De commissie beoordeelt deze meldingen inhoudelijk en bepaalt, voor zover aan de orde, naar welke instantie deze melding kan worden doorverwezen.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl