Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-X nr. 140

34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2018

Hierbij bied ik u het rapport «Draadaanvaring Apache-helikopter tijdens nachtvliegen» aan dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op 6 september jl. heeft gepubliceerd1. Uit het onderzoek blijkt dat de botsing van een Apache-gevechtshelikopter tegen een hoogspanningslijn bij Zoelmond (Gelderland) op 13 november 2017, is veroorzaakt doordat de vlieger deze over het hoofd zag. Defensie is de OvV erkentelijk voor het verrichte onderzoek.

De bemanning voldeed volgens de OvV aan alle gestelde eisen en bevoegdheden en ook de vluchtvoorbereiding was op orde. Uit het rapport blijkt dat de fouten die bij een eerdere botsing in 2007 waren gemaakt zijn geëvalueerd en dat daarvan is geleerd. Bij het recente ongeval ging het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden; ik betreur het dat hierdoor 25.000 huishoudens in de omgeving van Zoelmond een paar uur zonder stroom hebben gezeten.

Ondanks dat het ongeval zelf geen structurele veiligheidsproblemen aan het licht heeft gebracht, plaatst de OvV wel een aantal kanttekeningen bij de context waarin het ongeluk gebeurde. Zo signaleert de OvV bijvoorbeeld dat het kaartmaterieel niet up-to-date was en dat het takenpakket van een van de bemanningsleden fors was in relatie tot zijn ervaring. Ook wijst de Raad op het terugbrengen van het aantal vlieguren in de jaren voorafgaand aan het incident en het uitblijven van de aanschaf van een hoogwaardige simulator die deze afname in training had kunnen compenseren.

Defensie gaat aan de slag met de aanbevelingen. Eén aanbeveling wil ik er hier alvast uitlichten. De OvV constateert terecht dat de aanschaf van geavanceerde simulatiecapaciteit al langer uitblijft. In de Defensienota (Kamerstuk34 919, nr. 1) is het geld hiervoor gereserveerd. Het OvV-rapport sterkt mij in de keuze om zo snel als mogelijk te investeren in de simulatiecapaciteit die wordt bedoeld. Ik zal uw Kamer nog dit jaar de DMP-A brief ten behoeve van de verwerving van deze capaciteit sturen. Echter, het gaat om hoogwaardige technologie die bovendien nog grotendeels moet worden ontwikkeld. Het gaat dus nog meerdere jaren duren voordat we daar de vruchten van kunnen plukken.

Defensie zal de OvV binnen de wettelijke termijn van zes maanden, en zoveel sneller als mogelijk, een uitgebreide beleidsreactie aanbieden. Uiteraard zal ik tegelijkertijd uw Kamer informeren.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.