34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 17 september 2018.

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 17 oktober 2018.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 18 oktober 2018 dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2018

In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn van maximaal vijf jaar hebben. De Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2013, nr. 455650, tot wijziging van de Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008, heeft 1 januari 2019 als vervaldatum.

Om de hieronder vermelde reden is het mijn voornemen de vervaldatum van de genoemde regeling te wijzigen.

De vereniging het Nederlandse Rode Kruis (het Rode Kruis) is een jarenlange en belangrijke partner van de overheid, waar het gaat om hulpverlening aan burgers die getroffen zijn door ongevallen en rampen. Tevens heeft het Rode Kruis een rol bij het opsporen van vermiste personen als gevolg van een gewapend conflict of (natuur)rampen (tracing).

De taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in artikel 3 van het Besluit Rode Kruis 1988. De regeling geeft de mogelijkheid een subsidie toe te kennen aan het Rode Kruis, in verband met de uitvoering van deze taken.

Om de inzet van het Rode Kruis te borgen is het mijn voornemen de subsidiëring van het Rode kruis voort te zetten, hetgeen mogelijk wordt gemaakt met een wijziging van de vervaldatum van de regeling. Voortvloeiend uit de Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.10, tweede lid, behelst de nieuwe subsidieregeling opnieuw een horizonbepaling van vijf jaar.

In overeenstemming met artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016, leg ik de ontwerpregeling die strekt tot wijziging van de datum waarop de subsidieregeling Rode Kruis vervalt aan u voor1.

De ontwerpregeling gaat vergezeld van een daarbij horende toelichting. Voor de inhoud verwijs ik daarnaar.

Ik zal deze regeling niet eerder vaststellen dan 30 dagen na verzending van deze brief.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven