Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 35

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES- fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2018

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeer ik u hierbij over de evaluatie van de justitiële rijkswetten.

Bij brief van 8 oktober 2015 heeft mijn voorganger conform de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving het eindverslag van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten aan u toegezonden (Kamerstuk 34 300 IV, nr. 22).

In de brief van 8 oktober 2015 heeft mijn voorganger tevens toegezegd om samen met de collega Ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten te werken aan een appreciatie van het eindverslag van de Evaluatiecommissie en deze aan uw Kamer toe te zenden.

Onder aansturing van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) heeft een speciaal daarvoor opgerichte interlandelijke werkgroep een gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van justitiële Rijkswetten opgesteld. Onlangs is deze reactie door de Rijksministerraad vastgesteld. Hierbij zend ik u de gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten, waarmee ik aan de eerder gedane toezegging gestand doe1.

Thans zal ik, in samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de actiepunten die uit de gezamenlijke Koninkrijksreactie voortvloeien ter hand nemen. Het halfjaarlijkse JVO zal toezien op de voortgang van de uitvoering van de actiepunten. Ik zal uw Kamer informeren over de relevante ontwikkelingen hierin.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl