34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 28 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde artikel 40a, derde lid, vervalt «als bedoeld in artikel 40b, eerste lid,».

2. In het voorgestelde artikel 40b, eerste lid, wordt «Het bestuur van een zorgaanbieder» vervangen door «Een zorgaanbieder» en vervalt «die behoort tot een daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van zorgaanbieders,».

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener om de jaarverantwoording verplicht te stellen voor alle zorgaanbieders. Dit betekent dat deze verplichting ook gaat gelden voor dochterondernemingen en onderaannemers en voor zorgaanbieders die een rechtsvorm hebben waarbij geen sprake is van een bestuur. De indiener acht het onwenselijk dat voor deze groepen zorgaanbieders de verantwoordingsplicht op dit moment niet geldt, zodat zorggeld weg kan lekken. Meer transparantie zorgt ervoor dat er meer controle mogelijk is over waar zorggeld aan besteed wordt.

Hijink

Naar boven