34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 27 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een instelling doet geen zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet verlenen door een organisatorisch verband waarin de directeur of bestuurder van de instelling een direct of indirect financieel belang heeft.

Toelichting

Indiener vindt het niet gewenst dat winstuitkeringen via ondoorzichtige constructies plaatsvinden. Indiener wil met dit amendement regelen dat alle instellingen op grond van de Zvw en Wlz geen zorg en/of voorzieningen mogen uitbesteden aan onderaannemers waar bestuurders zelf directe of indirecte financiële belangen hebben.

Hijink

Naar boven