Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834767 nr. 7

34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van artikel 1 vervalt de aanduiding «1».

2. In de begripsomschrijving van Onze Minister wordt «Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport» vervangen door: Onze Minister voor Medische Zorg.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «er is een orgaan dat» vervangen door: er is een interne toezichthouder die.

2. In het eerste lid, onderdelen b en c, wordt «het toezichthoudend orgaan» telkens vervangen door: de interne toezichthouder.

3. In het tweede lid wordt «nadere eisen worden gesteld» vervangen door: nadere eisen worden gesteld betreffende de bestuursstructuur.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg» vervangen door: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

2. In het derde lid wordt «niet beschikt over een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen kwaliteitsstandaard» vervangen door: niet voldoet aan de bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden met betrekking tot de bij die maatregel aangewezen kwaliteitsstandaard.

3. In het zesde lid wordt «het vierde lid» vervangen door: het vijfde lid.

D

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. niet wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid;.

E

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. In het derde lid wordt «vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Toelichting

Onderdelen A, C, onder 1, en D

In deze onderdelen worden vier omissies hersteld. Voor artikel 1 is abusievelijk het cijfer 1. toegevoegd. Onderdeel A zorgt ervoor dat dit wordt verwijderd. In onderdeel C wordt een komma toegevoegd tussen de woorden kwaliteit en klachten, zodat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg op de juiste manier wordt aangehaald. Voorts wordt in onderdeel C een onjuiste verwijzing in artikel 5, zesde lid, hersteld. In onderdeel D wordt toegevoegd dat een toelatingsvergunning kan worden ingetrokken als niet meer wordt voldaan aan artikel 5, derde lid, van voorliggend wetsvoorstel.

Daarnaast wordt de begripsomschrijving van Onze Minister gewijzigd door het aantreden van de Minister voor Medische Zorg.

Onderdeel B

In dit onderdeel worden twee zaken gewijzigd. Ten eerste wordt het begrip «toezichthoudend orgaan» gewijzigd in interne toezichthouder. De gewijzigde redactie van artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b en c bewerkstelligt een betere aansluiting bij het doel en de strekking van dat artikel zoals die in de memorie van toelichting1 bij het wetsvoorstel zijn weergegeven.

Daarnaast wordt verduidelijkt dat het in artikel 2, tweede lid, gaat om nadere eisen betreffende de bestuursstructuur die bij algemene maatregel van bestuur aan de zorgaanbieder kunnen worden gesteld.

Onderdeel C, onder 2

In het voorliggend wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen dat bij amvb te bepalen categorieën van zorgaanbieders voor het verkrijgen van een toelatingsvergunning moeten beschikken over een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen kwaliteitsstandaard als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, van de Zvw. Deze wijziging verduidelijkt dat hier bedoeld is dat voor het aanvragen van een vergunning relevant is dat de zorgaanbieder moet voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de kwaliteitsstandaard. Deze voorwaarden zullen bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Daarbij valt te denken aan de uitwerking van het model Kwaliteitsstatuut ggz dat aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg per 1 januari 2017 dienen te hebben.

Onderdeel E

Om het belang van de meld- en vergunningplicht te benadrukken en ervoor te zorgen dat zorgaanbieders zich niet onttrekken aan de meld- en vergunningsplicht wordt voorgesteld het boetemaximum bij zowel de meld- als vergunningsplicht naar boven toe bij te stellen. Het boetemaximum bij de meldplicht wordt gelijkgesteld aan de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (thans: € 20.500) en het boetemaximum bij de vergunningsplicht aan de vijfde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (thans: € 82.000).

Indien in een concreet geval tot boeteoplegging wordt overgegaan, zal de daadwerkelijke hoogte van de boete worden bepaald aan de hand van de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 768, nr. 3, p. 26