Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034767 nr. 54

34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 10 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt voor de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling van toelatingsvergunning ingevoegd «of lid 1a».

II

In artikel 4 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van zorgaanbieders worden aangewezen die eveneens over een toelatingsvergunning dienen te beschikken. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

III

In artikel 5, tweede lid, onderdeel a, wordt «instelling» vervangen door «zorgaanbieder».

IV

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «instelling» vervangen door «zorgaanbieder» en wordt «in artikel 4, eerste lid,» vervangen door «bij of krachtens artikel 4».

2. In de onderdelen b en d wordt «instelling» vervangen door «zorgaanbieder».

V

In artikel 10 wordt na «de naleving van» ingevoegd «het bepaalde bij of krachtens» en wordt «eerste en tweede lid» vervangen door «eerste tot en met tweede lid».

VI

In artikel 11 wordt na «ter handhaving van» ingevoegd «het bepaalde bij of krachtens» en wordt na «eerste lid» ingevoegd «en lid 1a».

VII

In artikel 12, eerste en derde lid, wordt na «overtreding van» ingevoegd «het bepaalde bij of krachtens» en wordt «4, eerste lid» telkens vervangen door «4, eerste lid en lid 1a».

VIII

In artikel 14, tweede en derde lid, wordt «instelling» vervangen door «zorgaanbieder».

IX

In hoofdstuk 5 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (Kamerstukken 34 768) tot wet is of wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel V, onderdeel A, wordt in het voorgestelde onderdeel 16° na «eerste lid» ingevoegd «of lid 1a».

2. In artikel XIII, onderdeel A, wordt na «artikel 4, eerste lid» ingevoegd «of lid 1a».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Minister de mogelijkheid krijgt om (tijdelijk) de vergunningplicht uit te breiden, zodat in een bepaalde (risico)zorgsectoren de vergunningplicht ook geldt indien geen sprake is van medisch specialistische zorgverlening of als er minder dan 10 zorgverleners in dienst zijn. Een algemene vergunningplicht voor alle zorgverleners, ook solistische, vinden de indieners een onwenselijke administratieve last. Desondanks zien de indieners wel degelijk een meerwaarde in het creëren van de mogelijkheid om in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen risicosectoren de vergunningplicht eerder te laten gelden. Die algemene maatregel van bestuur dient te worden voorgehangen. Door de vergunningplicht worden nieuwe zorgaanbieders gestimuleerd om de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg op orde te hebben, voorafgaand aan de zorgverlening. De indieners menen dat met het huidige amendement een goede balans wordt gevonden tussen enerzijds het belang van het leveren van goede zorg door nieuwe zorgaanbieders en administratieve lasten anderzijds.

Bergkamp Van den Berg Veldman Dik-Faber