Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934767 nr. 13

34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 2 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Een zorgaanbieder beschikt over een toelatingsvergunning van Onze Minister voor zover dit betreft:

    • a. een instelling die medisch specialistische zorg verleent of doet verlenen,

    • b. een instelling met één of meer zorgverleners die zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet verleent of doet verlenen, of

    • c. een solistisch werkende zorgverlener.

2. Het tweede lid vervalt.

II

In artikel 10 wordt «artikel 4, eerste en tweede lid» vervangen door «artikel 4, eerste lid».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunningsplicht al gaat gelden voor instellingen die met één of meer zorgverleners de betreffende zorg of dienst verlenen en tevens voor solistisch werkende zorgverleners. Indiener vindt het onwenselijk dat een vergunningsplicht enkel geldt voor instellingen die in de regel met meer dan tien personen zorg of een dienst verlenen. Indiener wil voorkomen dat slecht presterende zorginstellingen die gerund worden door één persoon of slechts enkele personen(al dan niet binnen een instelling) hiermee makkelijker weg komen met ondermaatse zorg of fraude. Voor kleine instellingen en solistisch werkende zorgverleners hoeven niet de eisen van artikel 3, eerste lid, met betrekking tot de bestuursstructuur te gelden. Het wetsvoorstel biedt reeds de mogelijkheid dat deze regels niet van toepassing zijn op bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van zorgaanbieders.

Hijink