Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934767 nr. 11

34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 24 oktober 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, wordt «zorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg» vervangen door «zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg».

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt «Een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 4, eerste lid,» vervangen door «Een zorgaanbieder die op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 4 dient te beschikken over een toelatingsvergunning».

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «en deze» vervangen door «en de algemene gang van zaken binnen de instelling en die de dagelijkse of algemene leiding van de instelling».

3. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «het toezichthoudend orgaan» vervangen door «de interne toezichthouder» en wordt «tussen beide organen» vervangen door «tussen de interne toezichthouder en de dagelijkse of algemene leiding».

4. In het tweede lid wordt «een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 4, eerste lid,» vervangen door «een zorgaanbieder als bedoeld in het eerste lid».

C

Aan artikel 4, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Deze nadere regels kunnen per categorie van zorgaanbieders verschillen.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van het tweede lid, onderdeel c, wordt na de puntkomma toegevoegd «of».

2. In het vierde lid wordt «de rechtspersoon of de in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën» vervangen door «een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van die wet of een natuurlijke persoon die behoort tot een van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën».

3. Aan het slot van het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De verklaring is niet ouder dan 3 maanden.

E

Aan artikel 6, tweede lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën van zorgaanbieders.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «artikel 5, tweede en derde lid» vervangen door «artikel 5, tweede of derde lid» en wordt na de puntkomma toegevoegd «of».

2. In het tweede lid wordt «de rechtspersoon of de in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën» vervangen door «een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van die wet of een natuurlijke persoon die behoort tot een van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën».

3. Aan het slot van het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De verklaring is niet ouder dan 3 maanden.

G

In artikel 8, eerste lid, wordt «de volgende gegevens (....) Kamer van Koophandel» vervangen door «, het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de zorgaanbieder die een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, heeft gedaan.

H

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Onze Minister kan persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming verwerken voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de weigering dan wel de intrekking van de toelatingsvergunning op grond van artikel 5, vierde lid, respectievelijk artikel 7, tweede lid.

I

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «geldt die toelating (......) tien zorgverleners» vervangen door «geldt die toelating als een toelatingsvergunning, indien deze instelling op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 4 over een toelatingsvergunning dient te beschikken».

2. In het tweede lid wordt «voor zover de instelling (......) tien zorgverleners» vervangen door «indien die instelling niet op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 4 over een toelatingsvergunning dient te beschikken».

J

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een toelatingsvergunning (......) tien zorgverleners» vervangen door: een toelatingsvergunning aan indien deze instelling op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 4 over een toelatingsvergunning dient te beschikken.

2. In het tweede lid vervalt «als bedoeld in artikel 4, eerste lid,».

Toelichting

Deze nota bevat voornamelijk wijzigingen van technische aard.

Onderdeel A

Zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt1, is het de bedoeling dat de meldplicht geldt voor alle zorgaanbieders die binnen het toepassingsbereik vallen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz). Om die reden is in artikel 2 de meldplicht opgelegd aan de zorgaanbieder die zorg als bedoeld in artikel 1 van de Wkkgz wil gaan verlenen. Omdat de afbakening van de zorg die onder de Wkkgz valt deels plaatsvindt in een algemene maatregel van bestuur op grond artikel 1, derde lid, van de Wkkgz, is «zorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg» vervangen door «zorg als bedoeld bij of krachtens artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg».

Onderdelen B, onder 1 en 4, I en J

In een aantal artikelen was beoogd de groep vergunningsplichtigen te omschrijven, maar werd abusievelijk verwezen naar de groep zorgaanbieders die omschreven is in artikel 4, eerste lid. Daarmee werd geen rekening gehouden met de in artikel 4, vierde lid, opgenomen mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur zorgaanbieders uit te sluiten van de in artikel 4, eerste lid, opgenomen vergunningsplicht. Dit betekent dat de artikelen waarin wordt verwezen naar de groep zorgaanbieders als bedoeld in artikel 4, eerste lid, zich onbedoeld richten op een te brede groep zorgaanbieders, namelijk ook op zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de vergunningsplicht. Om die reden wordt in de betrokken artikelen nu verwezen naar de groep «die op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 4 over een toelatingsvergunning dient te beschikken».

Onderdeel B, onder 2 en 3

Door de toevoeging van de woorden «en de algemene gang van zaken binnen de instelling» in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt aangesloten bij de artikelen 140, tweede lid, en 250, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bij de in het wetvoorstel tot wijziging van het Burgerlijke wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Kamerstukken II, 34 491), voorgestelde algemene bepaling voor rechtspersonen met betrekking tot een raad van commissarissen.

De wijziging van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, betreft het herstel van een omissie. Bij de in de eerste nota van wijziging opgenomen vervanging van de woorden «toezichthoudend orgaan» door «interne toezichthouder» in artikel 3, eerste lid, was abusievelijk de vervanging van dat begrip in onderdeel d van dat artikellid niet meegenomen.

Onderdelen C en E

Deze wijzigingen maken het mogelijk in de betrokken ministeriële regelingen onderscheid te maken tussen verschillende categorieën van zorgaanbieders, waardoor maatwerk mogelijk is.

Onderdelen D en F

Door toevoeging van het woord «of» in de artikelen 5, tweede lid, en 7, eerste lid, wordt beter tot uitdrukking gebracht dat het zich voordoen van één van de beschreven situaties reeds voldoende is voor een weigering of intrekking van de vergunning (onderdelen D, onder 1, en F, onder 1).

De overige wijzigingen in de onderdelen D en F betreffen wijzigingen in de artikelen 5, vierde lid, en 7, tweede lid, die betrekking hebben op de verklaring omtrent het gedrag. Door middel van deze wijzigingen wordt beter aangesloten bij het in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens gehanteerde begrip van rechtspersoon en wordt voorts bewerkstelligd dat de over te leggen verklaring een beeld geeft van de actuele situatie.

Onderdeel G

Wlz-uitvoerders en zorgverzekeraars blijken voldoende te hebben aan het nummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Om onnodige gegevensuitwisseling en daarmee gepaard gaande lasten te voorkomen, wordt de verplichting geschrapt om in geval van een melding, naast het nummer van de Kamer van Koophandel, ook de naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de zorgaanbieder aan de Wlz-uitvoerders en zorgverzekeraars te verstrekken.

Onderdeel H

De wijziging van artikel 9 betreft een actualisatie in verband met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming alsmede het herstel van een onjuiste formulering.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/17, 34 767, nr. 3, p. 6.