Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834766 nr. 16

34 766 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 13 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel IV0 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift wordt ingevoegd: Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

F.

2. Voor onderdeel F (nieuw) worden vijf onderdelen ingevoegd, luidende:

A

In artikel 617 worden na het eerste lid, onder vernummering van het tweede lid tot het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. Het in geld vastgestelde loon is slechts afhankelijk van de tijd gedurende welke de overeengekomen arbeid is verricht.

  • 3. Een beding waarbij het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, is nietig.

B

Artikel 624 vervalt.

C

In artikel 625, eerste lid, wordt «de artikelen 623 en 624 lid 1» vervangen door: artikel 623.

D

Artikel 628 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met negende lid tot het derde tot en met achtste lid.

2. In het vijfde en zesde lid (nieuw) wordt «lid 5» vervangen door: lid 4.

3. In het zevende lid (nieuw) wordt «lid 5, 6 of 7» vervangen door: lid 4, 5 of 6.

E

Artikel 629 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het achtste lid, vervalt, onder vernummering van het negende tot en met dertiende lid tot het achtste tot en met het twaalfde lid.

2. In het negende lid (nieuw) wordt «de leden 1, 2 en 9» vervangen door: de leden 1, 2 en 8.

3. In onderdeel F (nieuw) vervalt: van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

II

Artikel IVA wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift wordt ingevoegd: Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

B.

2. Voor onderdeel B (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

A

In artikel 655, eerste lid, onder h, vervalt: alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid.

3. Na onderdeel B (nieuw) worden vier onderdelen ingevoegd, luidende:

C

In artikel 679, tweede lid, vervallen de onderdelen e en f, onder verlettering van de onderdelen g tot en met j tot e tot en met h.

D

In artikel 691, zevende lid, wordt «leden 5, 6 en 7» vervangen door: leden 4, 5 en 6.

E

In artikel 741 wordt na «wiens loon» ingevoegd:, in afwijking van artikel 617, lid 3,.

F

Artikel 743 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. Indien op de betaaldag het bedrag van het loon genoemd in lid 1 nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de zeevarende gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

  • 3. Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een lager bedrag wordt gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van het gemiddelde loon over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

2. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Wordt aan de zeevarende een voorschot betaald als bedoeld in lid 2, dan heeft de zeevarende geen aanspraak jegens de werkgever indien het aan de in artikel 707 bedoelde persoon overgemaakte bedrag meer bedraagt dan aan de zeevarende verschuldigd is.

III

In artikel XXI worden na onderdeel Ab drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Ac

Artikel 12, zesde lid, vervalt.

Ad

Artikel 12a vervalt.

Ae

Artikel 12b vervalt.

IV

In artikel XXI komt onderdeel C te luiden:

C

Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel c wordt «en» toegevoegd.

b. Onderdeel d vervalt onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel d.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel d wordt «en» toegevoegd.

b. Onderdeel e vervalt onder verlettering van onderdeel f tot onderdeel e.

V

In artikel XXI wordt onderdeel E als volgt gewijzigd:

1. Boven de huidige tekst wordt een volzin ingevoegd, luidende: Artikel 18p wordt als volgt gewijzigd:.

2. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. In onderdeel 1 (nieuw) wordt «artikel 18p, zevende lid,» vervangen door: het zevende lid.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Het achtste lid vervalt onder vernummering van het negende lid tot achtste lid.

Toelichting

Werknemers kunnen in een aantal gevallen nog steeds volgens stukloon betaald worden. Dit zorgt voor onrechtvaardige verschillen in beloning en maakt het voor de inspectie moeilijker om onderbetaling aan te tonen. Werkgevers hebben voldoende mogelijkheden om met werknemers die een sterk afwijkende productie maken in gesprek te gaan, stukloon is hiervoor niet noodzakelijk. Daarom regelt dit amendement dat stukloon in zijn geheel verboden wordt. Iedereen wordt dan betaald op basis van gewerkte uren.

Van Kent