Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834766 nr. 14

34 766 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT

Ontvangen 7 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel IV0 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift wordt ingevoegd: Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

C.

2. Voor onderdeel C (nieuw) worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

A

Artikel 624 komt te luiden:

Artikel 624

  • 1. Het in geld vastgestelde loon is slechts afhankelijk van de tijd gedurende welke de overeengekomen arbeid is verricht.

  • 2. Een beding waarbij het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, is nietig.

B

In artikel 625, eerste lid, wordt «de artikelen 623 en 624 lid 1» vervangen door: artikel 623.

3. In onderdeel C (nieuw) vervalt: van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

II

Artikel IVA wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift wordt ingevoegd: Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Artikel 743, tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

III

In artikel XXI worden na onderdeel Ab drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Ac

Artikel 12, zesde lid, vervalt.

Ad

Artikel 12a vervalt.

Ae

Artikel 12b vervalt.

Toelichting

Werknemers kunnen in een aantal gevallen nog steeds volgens stukloon betaald worden. Dit zorgt voor onrechtvaardige verschillen in beloning en maakt het voor de inspectie moeilijker om onderbetaling aan te tonen. Werkgevers hebben voldoende mogelijkheden om met werknemers die een sterk afwijkende productie maken in gesprek te gaan, stukloon is hiervoor niet noodzakelijk. Daarom regelt dit amendement dat stukloon in zijn geheel verboden wordt. Iedereen wordt dan betaald op basis van gewerkte uren.

Van Kent