Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834746 nr. 12

34 746 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 15 februari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIA

Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. De Minister zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Buitenweg Verhoeven