Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834735 nr. 14

34 735 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZDIL

Ontvangen 6 februari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt na artikel 5.3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.3a Bekendmaking bij beoordeling betrokken instanties

Het accreditatieorgaan maakt jaarlijks aan de instellingen bekend welke instanties ondersteuning bieden aan de instellingen bij een visitatie van onafhankelijke deskundigen als bedoeld in artikel 1.18 die opleidingen beoordelen op de wijze, bedoeld in artikel 5.3 en artikel 5.12.

Toelichting

Het is belangrijk dat evaluatiebureaus onafhankelijk zijn. Op dit moment zijn er verschillen in beoordelingen door deskundigen bij instellingen die worden ondersteund door verschillende evaluatiebureaus. De schijn van belangenverstrengeling moet te allen tijde voorkomen worden. Door de NVAO een overzicht met door haar goedgekeurde evaluatiebureaus te laten beheren wordt de kwaliteit en daarmee de onafhankelijkheid van de evaluatiebureaus gewaarborgd.

Özdil