Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834735 nr. 13

34 735 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 6 februari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 1.18 vervalt.

Toelichting

De aanwezigheid van dubbele toezichtregimes is een belangrijke bron van onnodige administratieve rompslomp. Instellingen zijn voor het verkrijgen van accreditatie verplicht om de kwaliteitszorg op orde te hebben. Volgens ondergetekende voegt een algemene zorgplicht bovenop de accreditatie daaraan niets wezenlijks toe, anders dan het risico op onnodige lastendruk. Indien gebreken blijven bestaan in de kwaliteitszorg dient dat gevolgen te hebben voor de verleende accreditatie. Er zijn bovendien allerlei wettelijke verplichtingen die uitwerking geven aan de kwaliteitszorg en daarop kan in het kader van het toezicht naar het stelsel worden toegezien. Te denken valt aan de examencommissie, de opleidingscommissie en de medezeggenschap en betrokkenheid van studenten. Dit amendement schrapt daarom de extra zorgplicht voor kwaliteit.

Bisschop