Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834735 nr. 11

34 735 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 6 februari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5.3, eerste lid, onderdeel e, wordt «onvoldoende, voldoende, goed en excellent» vervangen door «onvoldoende en voldoende».

2. In artikel 5.15, zesde lid, vervalt «en dat het eindoordeel over de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, mede kan zijn: «goed» of «excellent»».

Toelichting

Dit amendement schrapt de mogelijkheid om opleidingen het oordeel goed en excellent toe te kennen. Uit de adviezen over het accreditatiestelsel spreekt eenduidig de aanbeveling om van gedifferentieerde oordelen af te stappen. Met name het maken van onderscheid tussen de oordelen voldoende en goed blijkt lastig, zeker in een systeem van peer review. Accreditatie dient ervoor inzichtelijk te maken of al dan niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor basiskwaliteit, wat tot uitdrukking gebracht wordt in de oordelen voldoende en onvoldoende.

Bisschop Futselaar


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.