34 730 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

6 juli 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar voor het jaar 2017.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000).

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

7.909.599

7.994.424

246.825

– 169.773

– 122.656

29.137

               
 

Beleidsartikelen

           

11

Integraal waterbeleid

60.825

56.206

3.000

– 2.619

– 569

43

13

Ruimtelijke ontwikkeling

90.220

102.337

3.824

53.184

53.232

5.000

14

Wegen en verkeersveiligheid

31.892

34.406

6.782

– 291

11.215

0

15

OV-keten

0

0

0

0

0

0

16

Spoor

9.457

32.910

0

– 6.832

– 2.198

2.702

17

Luchtvaart

11.956

14.049

325

– 2.923

– 31

833

18

Scheepvaart en Havens

11.665

27.752

0

23.471

3.611

700

19

Klimaat

60.195

61.434

226.500

14.652

17.526

3.900

20

Lucht en Geluid

32.977

30.402

0

– 12.074

– 11.899

0

21

Duurzaamheid

18.871

20.900

0

4.031

1.649

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

33.108

33.780

675

– 2.881

9.587

1.757

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

42.586

41.719

0

– 64

– 137

0

24

Handhaving en toezicht

109.561

109.561

0

– 4.912

– 4.912

0

25

Brede doeluitkering

866.780

888.311

0

– 6.299

26.738

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.168.329

6.168.329

0

– 485.970

– 485.970

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

97

Algemeen departement

43.309

50.480

2.189

101.008

98.105

0

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

317.847

321.827

3.530

21.945

24.596

14.202

99

Nominaal en onvoorzien

21

21

0

136.801

136.801

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x 1.000).

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.381.830

2.372.830

9.000

339.383

339.383

0

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.740

145.740

0

– 4.912

– 4.912

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

70.227

70.227

0

648

648

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7.108

7.108

0

1.072

1.072

0

Totaal

2.604.905

2.595.905

9.000

336.191

336.191

0

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Rijkswaterstaat

63.400

47.200

32.507

0

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

4.765

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.293

3.927

1.331

1.697

Nederlandse Emissieautoriteit

1.090

507

639

750

Totaal

68.983

51.634

39.242

2.447

Naar boven