Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734730-J nr. 2

34 730 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

         

2.

De producten

3

         
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2

De productartikelen

5

 

2.3

Bijlagen

14

   

A.

Verdiepingsbijlage

14

   

B.

Projectoverzichten

24

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

5

=> 1.000

5

5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

 • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,

  • van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2017(Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2017

 

904,7

904,7

Stand vastgestelde begroting 2017

 

904,7

904,7

         

– mutaties 1e suppletoire begroting 2017

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2016

5.10

 

127,0

 

Verwerking saldo 2016 op de artikelen

div

120,0

– 7,0

         

2.

Overboekingen

     
 

Bijdrage aan BZK en BCF: Vismigratierivier

1/6

– 3,5

– 3,5

 

Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2

1/6

– 6,1

– 6,1

 

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

1/6

– 9,0

– 9,0

 

Overige overboekingen

div

– 0,1

– 0,1

         

3.

Desalderingen

     
 

IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

1

5,8

5,8

 

Houtribdijk

1

3,5

3,5

 

Dijkversterking Spui-West

1

1,5

1,5

 

Overige desalderingen

1

0,4

0,4

         

4.

Kasschuif Deltafonds

1/6

– 50,0

– 50,0

     

967,2

967,2

Toelichting

Ad 1. Saldo 2016

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2016 een voordelig saldo van ca. € 127,0 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als een verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

Ad 2. Overboekingen

Bijdrage aan het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds: Vismigratierivier Afsluitdijk

Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- Compensatie fonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.

Bijdrage aan Provinciefonds en BTW-compensatiefonds: IJsseldelta fase 2

Overboeking naar het Provinciefonds en BTW-compensatie fonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.

Ad 3. Desalderingen

IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig.

De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta.

Houtribdijk

Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.

Dijkversterking Spui-West

Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West.

Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Ad 4. Kasschuif Deltafonds

Er vindt een kasschuif plaats op het Deltafonds omdat middelen naar verwachting niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

840.560

0

840.560

27.541

868.101

57.524

– 3.063

209.217

335.956

Uitgaven

536.678

0

536.678

43.294

579.972

– 1.941

56.381

5.500

– 9.600

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

84%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

373.919

0

373.919

19.353

393.272

0

9.981

10.000

0

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

226.304

0

226.304

– 13.440

212.864

       

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.536

0

13.536

3.593

17.129

       

1.01.03 Ruimte voor de rivier

111.035

0

111.035

22.840

133.875

 

9.981

10.000

 

1.01.04 Maaswerken

23.044

0

23.044

6.360

29.404

       

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

0

153.751

20.146

173.897

– 671

46.400

– 4.500

– 9.600

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

41.168

0

41.168

2.152

43.320

10.920

15.000

12.500

 

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

 

401

4.500

4.901

       

1.02.02 Realisatieprogramma

112.583

0

112.583

17.994

130.577

– 11.591

31.400

– 17.000

– 9.600

1.03 Studiekosten

9.008

0

9.008

3.795

12.803

0

0

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.008

0

9.008

3.795

12.803

       

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.805

0

186.805

3.999

190.804

3.059

9.981

10.000

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

159.058

0

159.058

1.534

160.592

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

3.480

3.480

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

22.443

0

22.443

– 3

22.440

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

       

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.304

0

5.304

– 1.012

4.292

3.059

9.981

10.000

 

01.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 19,4 miljoen. Een verhoging ad € 9,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en desalderingen van in totaal € 10,6 miljoen. Daarnaast een overboeking naar artikel 01.02 ad € 0,5 miljoen ten behoeve van project Monitoring Langsdammen Waal.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 9,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Desalderingen:

 • IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier) (€ 5,5 miljoen)

  Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig. De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta, daarbij wordt in 2017 € 0,3 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte daar deze op het project IJsseldelta niet nodig is.

 • Houtribdijk (€ 3,5 miljoen)

  Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.

 • Dijkversterking Spui-West (€ 1,5 miljoen)

  Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West. Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Overboeking binnen artikel:

Op artikelonderdeel 01.02 ontstaat een tekort op het project monitoring Langsdammen Waal welk hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat de meeste noodzakelijke meet- en peilwerkzaamheden, inclusief verwerking en analyses, voor de pilot kunnen niet in eigen huis worden gedaan en dienen te worden uitbesteed. Compensatie is gevonden ten laste van artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid Ruimte voor de Rivier.

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging ad € 87,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, overboekingen naar het Provinciefonds, BCF en min BZK ad € 9,6 miljoen, een verlaging in verband met kasschuiven ad € 68,4 miljoen, een verhoging in verband met het project IJsseldelta Kampen ad € 10 miljoen. Daarnaast is er sprake van een desaldering van hogere ontvangsten ad € 0,6 miljoen.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 87,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 87,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Overboekingen:

Bijdrage aan Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds: Vismigratierivier Afsluitdijk (€ 3,5 miljoen)

Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- compensatiefonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.

Bijdrage aan Provinciefonds en BCF: IJsseldelta fase 2 (€ 6,1 miljoen)

Overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.

Project IJsseldelta Kampen:

Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017–2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.

Kassenschuiven:

Kasschuiven binnen het Deltafonds:

Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017–2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.

Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd. Voor het jaar 2017 betreft deze boeking € 1,5 miljoen.

Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.

De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.

Kasschuiven over het generale beeld:

Daarnaast wordt vanuit 2017 € 50 miljoen naar 2019 verschoven omdat middelen niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Desaldering:

Deze mutatie ad € 0,6 miljoen betreft bijdragen van derden, met name een bijdrage van € 3,9 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2017, van de provincie Zeeland, aan het project Roggeplaat.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor de HWBP-2 met € 110 miljoen verhoogd en de budgetten voor Ruimte voor de rivier en de Zandmaas worden met respectievelijk € 50 en € 37 miljoen verlaagd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

52.358

0

52.358

– 4.005

48.353

– 13.307

– 1.145

– 1.351

14.337

Uitgaven

38.973

0

38.973

5.944

44.917

0

– 500

– 500

0

Waarvan juridisch verplicht

80%

     

23%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

36.928

0

36.928

5.334

42.262

0

– 500

– 500

0

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

9.500

0

9.500

0

9.500

 

– 500

– 500

 

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

 

0

0

 

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

27.428

0

27.428

5.334

32.762

       

2.03 Studiekosten

2.045

0

2.045

610

2.655

0

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.045

0

2.045

610

2.655

       

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

0

0

1

1

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

       

02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn meerjarig bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor het Besluit Beheer Haringvlietsluizen met € 13 miljoen en Luwtemaatregelen Hoornse Hop met € 5 miljoen verlaagd. Het verplichtingenbudget voor Zoetwatermaatregelen Water en Bodem en Innovatie KRW wordt respectievelijk met € 9 en 5 miljoen verhoogd.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

132.041

 

132.041

6.891

138.932

– 8.577

664

– 632

13.205

Uitgaven

169.466

 

169.466

3.187

172.653

50

     

Waarvan juridisch verplicht

90%

     

100%

       

3.01 Watermanagement

7.031

 

7.031

 

7.031

       

3.01.01 Watermanagement

7.031

 

7.031

1

7.032

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.031

 

7.031

1

7.032

       

3.02 Beheer en Onderhoud

162.435

 

162.435

3.187

165.622

50

     

3.02.01 Waterveiligheid

109.178

 

109.178

113

109.291

50

     

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

109.178

 

109.178

113

109.291

50

     

3.02.02 Zoetwatervoorziening

11.636

 

11.636

3.074

14.710

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.636

 

11.636

 

11.636

       

3.02.03 Vervanging

41.621

 

41.621

 

41.621

       

3.09 Ontvangsten

                 

3.09.01 Ontvangsten

                 

03.02 Beheer en onderhoud

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,2 miljoen. De belangrijkste is een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 3,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verhoogd met € 7 miljoen. Dit betreft het project stroomlijnen en het project vervanging en renovatie welke respectievelijk met € 9 en 2 miljoen worden verhoogd. Het project Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek wordt verlaagd met € 4 miljoen. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

133.414

 

133.414

– 1.060

132.354

238

– 198

2.772

2.970

Uitgaven

133.415

 

133.415

– 977

132.438

– 198

– 198

– 198

 

Waarvan juridisch verplicht

70%

     

100%

       

5.01 Apparaat

218.112

 

218.112

383

218.495

       

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.813

 

1.813

383

2.196

       

5.01.02 Apparaatskosten RWS

216.299

 

216.299

 

216.299

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

216.299

 

216.299

 

216.299

       

5.02 Overige uitgaven

63.703

 

63.703

– 1.500

62.203

– 198

– 198

– 198

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.729

 

61.729

– 1.147

60.582

– 198

– 198

– 198

 

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.729

 

61.729

– 1.147

60.582

– 198

– 198

– 198

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.974

 

1.974

– 353

1.621

       

5.02.03 Overige uitgaven

                 

5.03 Investeringsruimte

– 148.400

 

– 148.400

140

– 148.260

       

5.03.01 Programmeerruimte

– 148.400

 

– 148.400

140

– 148.260

       

5.03.02 Beleidsruimte

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

                 

5.09.01 Overige ontvangsten

                 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

     

127.032

127.032

       

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

     

127.032

127.032

       

05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 127 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Ontvangsten

717.851

 

717.851

– 68.719

649.132

– 3.298

49.002

– 998

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

 

717.851

– 68.719

649.132

– 3.298

49.002

– 998

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

 

717.851

– 68.719

649.132

– 3.298

49.002

– 998

 

06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Ontvangsten:

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds, BTW-compensatiefonds en de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

20.495

 

20.495

32.993

53.488

– 43.212

9.337

– 18.592

– 22.094

Uitgaven

26.124

 

26.124

11.089

37.213

1.850

3.300

4.200

9.600

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

55%

       

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

 

24.850

9.885

34.735

       

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

 

24.850

9.885

34.735

       

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

 

279

– 231

48

       

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

 

279

– 231

48

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279

 

279

 

279

       

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

 

995

1.435

2.430

1.850

3.300

4.200

9.600

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

995

 

995

1.435

2.430

1.850

3.300

4.200

9.600

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

     

224

224

       

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

     

224

224

       

07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

07.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen. Een verhoging ad € 1,4 miljoen in verband met een overboeking vanuit artikel 1 ten behoeve van MIRT-onderzoek, een verhoging saldo 2016 € 0,3 miljoen en een verlaging ad € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage aan hoofdstuk XII.

Overboeking:

Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd.

De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels een kasschuif binnen het Deltafonds, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdrage aan hoofdstuk XII:

Dit betreft het aandeel (€ 0,3 miljoen per jaar in de periode 2017–2020) dat het Deltafonds bijdraagt in de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) welke via het RVO wordt verstrekt.

Verplichtingen

De verplichtingen verhoging in 2017 betreft met name Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche. Vanwege de opstartfase van het programma Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche was de planning van de maatregelen over de jaren heen nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels is het globale beeld helder en is hier de verplichtingenprognose op aangepast.

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op

artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

9.290

9.290

                         

Dijkversterking Spui-West

1.535

1.535

                         

Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten

80

80

                         

Houtribdijk

3.480

3.480

                         

Monitoring Langsdammen Waal

– 500

– 500

                         

Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

25.449

5.468

 

9.981

10.000

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

19.353

0

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

393.272

323.350

277.877

255.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

87.466

87.466

                         

BZK-Bijdrage Vismigratie

– 2.893

– 2.893

                         

BCF-Bijdrage Vismigratie

– 607

– 607

                         

Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2

– 7.725

– 6.145

– 1.580

                       

Deltafaciliteit Deltares: meevaller

– 432

– 432

                         

Overboeking Ijsseldelta Kampen

50.000

10.000

12.500

15.000

12.500

                   

Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding

52

52

                         

Monitoring Langsdammen Waal

500

500

                         

Mee- en tegenvallers

– 301

– 301

                         

Ontvangsten Roggeplaat

3.922

863

3.059

                       

Kasschuiven

0

– 68.357

– 15.920

31.400

– 17.000

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

20.146

– 1.941

46.400

– 4.500

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

173.897

245.868

337.207

253.554

792.093

632.761

462.754

324.054

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

3.416

3.416

                         

Bijdrage derden: project overstromingsrisico

275

275

                         

BOA protocol 2017

104

104

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

12.803

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

9.290

9.290

                           

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

579.972

570.198

616.004

510.481

836.507

704.995

539.251

499.136

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

 

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

– 7.282

– 7.282

                           

Bijdrage derden: project overstromingsrisico

104

104

                           

Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding

52

52

                           

Dijkversterking Spui-West

1.535

1.535

                           

Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten

80

80

                           

Houtribdijk

3.480

3.480

                           

Mee- en tegenvallers

– 301

– 301

                           

Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

25.449

5.468

 

9.981

10.000

                     

Ontvangsten Roggeplaat

3.922

863

3.059

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.999

3.059

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

190.804

195.667

160.414

187.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening

5.334

5.334

                           

Programma Lumbricus

– 1.000

   

– 500

– 500

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

5.334

0

– 500

– 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

42.262

38.561

30.172

31.492

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening

610

610

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

44.917

41.511

33.122

35.042

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening

1

1

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging

3.074

3.074

                         

Bijdrage omgevingsvisie

35

35

                         

Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet

53

53

                         

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

75

25

50

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.187

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

165.622

156.964

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

 

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

 

172.653

163.994

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

Saldo 2016: Overige uitgaven

383

383

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

Saldo 2016: Overige uitgaven

463

463

                         

Bijdrage RWS – PDOK

– 792

– 198

– 198

– 198

– 198

                   

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 950

– 950

                         

BOA protocol 2017

– 415

– 415

                         

Programma Staf Deltacommissaris

– 400

– 400

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 1.500

– 198

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

62.203

63.487

63.132

63.126

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

BOA protocol 2017

140

140

                         

Delta-aanpak Waterkwaliteit

– 37.500

                       

– 37.500

 

Deltafaciliteit Deltares: meevaller

432

                 

432

       

Ijsseldelta Kampen

– 50.000

                       

– 50.000

 

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

– 9.009

                 

– 4.869

   

– 4.140

 

Programma Staf Deltacommissaris

400

                     

400

   

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

140

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.437

0

400

– 91.640

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 148.260

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

181.410

45.612

226.986

296.113

419.503

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

132.438

285.470

281.290

428.554

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

457.200

323.140

500.650

569.777

693.167

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

127.032

127.032

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

BCF-Bijdrage Vismigratie

– 607

– 607

                         

Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2

– 7.725

– 6.145

– 1.580

                       

Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet

53

53

                         

Bijdrage omgevingsvisie

35

35

                         

Bijdrage RWS – PDOK

– 792

– 198

– 198

– 198

– 198

                   

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 950

– 950

                         

BZK-Bijdrage Vismigratie

– 2.893

– 2.893

                         

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

– 9.009

– 9.009

                         

Kasschuiven

0

1.270

– 1.270

                       

Kasschuif Deltafonds

0

– 50.000

 

50.000

                     

Programma Lumbricus

     

– 500

– 500

                   

Subsidie IGRAC

– 1.200

– 300

– 300

– 300

– 300

                   

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

75

25

50

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 68.719

– 3.298

49.002

– 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

 

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

9.885

9.885

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

9.885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

– 231

– 231

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

48

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

 

285

                         

Delta-aanpak Waterkwaliteit

 

1.450

2.150

3.600

4.500

9.600

8.100

8.100

             

Subsidie IGRAC

 

– 300

– 300

– 300

– 300

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

1.435

1.850

3.300

4.200

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.430

2.845

4.295

5.195

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

37.213

36.711

57.475

92.749

71.800

62.813

60.525

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

224

224

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

13

11

183

199

   

1

HWBP-2 Waterschapsprojecten

213

226

2.492

2.470

   

2

Overige projectkosten (Programmabureau)

4

3

45

45

     

afrondingen

   

1

1

     

Programma

230

240

2.721

2.715

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

230

240

         

Ad 1) Op het programma HWBP-2 Rijksprojecten is sprake van een tweetal mutaties. Een verhoging van 3,5 miljoen in verband met een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk en daarnaast een verlaging van € 20 miljoen van de post onvoorzien welke wordt toegevoegd aan de reservering voor HWBP-2 waterschapsprojecten.

Ad 2) De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de verhoging van de reservering als gevolg van het verlagen van de post onvoorzien bij HWBP-2 Rijksprojecten en een desaldering van € 2 miljoen met betrekking tot het project dijkversterking Spui-West.

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

134

111

2.387

2.362

   

1

afrondingen

             

Programma

134

111

2.387

2.362

     

Begroting (DF 1.01.03)

134

111

         

Ad 1) Reden voor de hogere projectkosten van € 25 miljoen is tweeledig.

 • a) De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van € 22 miljoen ontvangen. Deze gelden worden vanuit de Provincie teruggestort en ingezet voor het Project Ijsseldelta, onderdeel ven Ruimte voor de Rivier

 • b) Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. De opbrengst wordt aangewend ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier.

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

3

3

151

151

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

26

20

397

397

2017/2020

2017/2020

 

afrondingen

             

Programma

29

23

548

548

     

Begroting (DF 1.01.03)

29

23

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

10

7

601

601

     

HWBP Waterschapsprojecten

111

112

4.170

4.171

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

5

79

78

     
               

Deltafaciliteit Deltares

0

 

25

26

2013

2013

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

16

13

191

191

2018

2018

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

6

6

1.169

1.166

     

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

3

3

25

25

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

1

2

815

815

2018

2018

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

13

5

875

869

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

8

5

18

18

2019

2019

 

Monitoring Langsdammen Waal

1

 

1

       

afrondingen

– 2

4

         

Programma

177

162

7.969

7.960

     

Begroting (DF 1.02.02)

129

113

         

Overprogrammering (–)

– 48

– 49

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

9

6

     

Ambitie Afsluitdijk

5

14

     

Gebonden

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Ooijen-Wanssum

111

111

     

Projecten Oost-Nederland

         

Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)

159

121

 

na 2020

1

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

 

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

7

7

 

2018

 

Bestemd

14

14

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

308

276

     

Begroting DF 1.02.01

308

276

     

Ad 1) Binnen de programmaruimte is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er voor het bouwdeel een tekort van ca. € 50 miljoen werd geraamd. Dit bedrag wordt nu overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Daarnaast wordt het projectbudget verlaagd met € 8 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Overijssel ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2. Voor de planuitwerking en voorbereiding van dit project wordt € 4,5 miljoen overgeboekt naar het EPK-planuitwerking waterveiligheid.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

8

7

76

76

 

2018

 

Overige projecten

             

Ecologische maatregelen Markermeer

2

1

17

17

 

2020

 

(voorheen Luwtemaatregelen Hoornse Hop)

             

Zoetwatermaatregelen

23

20

138

137

 

2021

 

Afrondingen

 

– 1

         

Programma

33

27

231

230

     

Begroting (DF 2.02.02)

33

27

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

15

15

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

10

10

     

Bestemd

         

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

25

25

     

Begroting DF 2.02.01

25

25

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

8

5

42

41

2015

2015

 

KRW 2e en 3e tranche

27

20

571

569

2027

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

35

25

613

610

     

Begroting DF 7.01.01

35

25

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

   

25

25

2010

2010

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

   

8

8

2015

2015

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Natuurcompensatie Perkpolder

   

3

2

2015

2015

 

afrondingen

             

Totaal programma

   

36

35

     

Begroting DF 7.02.01