Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34729 nr. 2

Gepubliceerd op 30 mei 2017 09:2134 729 Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) enige wijzigingen in de Faillissementswet nodig zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na «in de artikelen» ingevoegd: 5a,.

2. In het derde lid, wordt «artikel 33 van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PbEG L 160)» vervangen door: de artikelen 46, 72, tweede lid, onder e, en 77, vierde lid, van de verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141).

B

Na artikel 5 wordt een artikel opgenomen, luidende:

Artikel 5a

  • 1. Een verzoek tot opening van een groepscoördinatieprocedure als bedoeld in artikel 61 van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening kan worden gedaan door een insolventiefunctionaris bij de rechtbank, bedoeld in artikel 2.

  • 2. Tegen een beslissing van de rechtbank als bedoeld in artikel 77, vierde lid, van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening, kan een bij de groepscoördinatieprocedure betrokken insolventiefunctionaris gedurende acht dagen, na de dag waarop die beslissing is genomen, in hoger beroep komen.

  • 3. Het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoek, in te dienen ter griffie van het rechtscollege dat bevoegd is van de zaak kennis te nemen.

  • 4. De rechter beveelt in geval van een mondelinge behandeling de oproeping van de verzoeker in hoger beroep, de bij de groepscoördinatieprocedure betrokken coördinator en de in eerste aanleg in de procedure verschenen belanghebbenden.

  • 5. De griffier zendt onverwijld een afschrift van de beslissing op het verzoek, bedoeld in het derde lid, aan de rechtbank.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, derde zin, wordt «hoofdprocedure» telkens vervangen door «hoofdinsolventieprocedure» en «de curator» door: de insolventiefunctionaris of de schuldenaar als bedoeld in artikel 2, onder 3, van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening.

2. In het vierde lid wordt «hoofdprocedure» vervangen door «hoofdinsolventieprocedure» en «procedure» door: insolventieprocedure.

D

Artikel 14, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zin wordt «een curator in een insolventieprocedure op de voet van artikel 3, eerste of tweede lid» vervangen door «een insolventiefunctionaris of een schuldenaar als bedoeld in artikel 2, onder 3 en 5» en «artikel 21» door: artikel 28.

2. In de tweede zin wordt «artikel 1, onder h» vervangen door: artikel 2, onder 10.

E

In artikel 32 wordt «artikel 16» vervangen door «artikel 19» en komt te vervallen: , indien deze een liquidatieprocedure is in de zin van artikel 2, onder c, van die verordening.

F

Na artikel 110 wordt een artikel opgenomen, luidende:

Artikel 110a

Indien sprake is van een onvolledig ingevuld standaardformulier als bedoeld in artikel 55 van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening, wordt de schuldeiser door de curator in de gelegenheid gesteld het standaardformulier aan te vullen.

G

In artikel 153, tweede lid, komt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel 3° door een punt, onderdeel 4° te vervallen.

H

In artikel 172a wordt «artikel 34, eerste lid» vervangen door: artikel 47, eerste lid.

I

In artikel 231a wordt «artikel 16» vervangen door «artikel 19» en komt te vervallen: , indien deze een liquidatieprocedure is in de zin van artikel 2, onder c, van die verordening.

J

In artikel 247d wordt «artikel 37» vervangen door: artikel 51, eerste lid,.

K

Na artikel 257 wordt een artikel opgenomen, luidende:

Artikel 257a

Artikel 110a is van overeenkomstige toepassing.

L

In artikel 272, tweede lid, komt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel 4° door een punt, onderdeel 5° te vervallen.

M

In artikel 281, tweede lid, wordt «artikel 34, eerste lid» vervangen door: artikel 47, eerste lid.

N

In artikel 283, tweede lid, wordt «artikel 37» vervangen door: artikel 51, eerste lid.

O

In artikel 287, eerste lid, tweede zin, wordt na «Artikel 6,», toegevoegd: eerste lid, derde zin, en.

P

In artikel 333a wordt «artikel 34, eerste lid» vervangen door: artikel 47, eerste lid.

Q

In artikel 361, tweede lid, wordt «artikel 33» vervangen door: artikel 46.

ARTIKEL II

De Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 15 wordt «artikel 25, eerste lid, van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PbEG L 160)» vervangen door: artikel 32, eerste lid, van de verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141).

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op 26 juni 2017. Wordt het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst later uitgegeven dan 25 juni 2017, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet EU-insolventieverordening.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl