Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734727 nr. 2

34 727 Voorstel van de leden Wilders, Van Haersma Buma, Pechtold en Klaver tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens Minister of Staatssecretaris zijn

Nr. 2 VOORSTEL

Aan artikel 22 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Indien een lid van de commissie tijdelijk tevens Minister is, wordt dit lid gedurende die periode vervangen door een lid dat zijn fractie daartoe voor de duur van die periode uit haar midden aanwijst. Indien alle leden van de fractie tijdelijk tevens Minister zijn, is gedurende die periode geen van hen lid van de commissie.

Toelichting

Op basis van artikel 22 van het Reglement van Orde zijn lid van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) de voorzitters van de fracties, waarbij recent is besloten tot inperking van het commissielidmaatschap tot de fractievoorzitters van de vijf grootste fracties.1 Bij een demissionair kabinet kan het na verkiezingen voorkomen dat een Minister of Staatssecretaris ook fractievoorzitter is, en daarmee tevens lid van de CIVD is.2 Onderstaande leden van de commissie achten het ongewenst dat een lid van de CIVD zichzelf als gevolg hiervan controleert, en achten het in deze situatie gewenst dat de betrokken fractievoorzitter dan in de CIVD wordt vervangen door een fractiegenoot. Dit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde strekt daartoe.

Met dit doel wordt aan artikel 22 een lid toegevoegd. Op basis van de eerste volzin van dat artikellid wordt een lid van de CIVD dat tevens Minister of Staatssecretaris is, tijdens de periode waarin hij fractievoorzitter en bewindspersoon is, tijdelijk vervangen door een door diens fractie aan te wijzen fractiegenoot. De desbetreffende fractiegenoot vervangt voor de duur van die gehele periode de betrokken fractievoorzitter volledig binnen de CIVD. De tweede volzin van het lid geeft een voorziening voor de situatie dat de betrokken fractie tijdelijk slechts uit leden bestaat die allemaal tevens Minister of Staatssecretaris zijn. In die periode zal geen van de fractieleden lid van de commissie zijn, en bestaat de commissie dus tijdelijk uit een kleiner aantal leden.

Wilders Van Haersma Buma Pechtold Klaver


X Noot
1

Zie artikel 22, tweede lid, van het Reglement van Orde, dat berust op het amendement Zijlstra c.s. (Kamerstukken II 2016/17, 34 567, nr. 6). Het commissielidmaatschap kan worden uitgebreid met ten hoogste twee andere fractievoorzitters.

X Noot
2

Op grond van artikel 57, derde lid, van de Grondwet, kan een Minister of Staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.