34 725 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

17 mei 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.109.867

4.894.512

6.783.470

14.246.853

405.704

– 3.428.541

– 3.673.667

– 9.859

56.181

                     
 

Beleidsartikelen

9.729.624

4.514.269

6.750.944

14.160.628

319.479

– 3.429.991

– 3.623.365

40.443

60.826

11

Goed functionerende economie en markten

183.401

184.622

59.934

1.354

1.354

55.100

7.506

7.901

– 8.956

12

Een sterk innovatievermogen

488.218

528.564

45.449

3.332

2.579

4.175

24.074

703

– 424

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.836.110

265.166

61.952

765.603

– 1.097

– 343

15.986

22.042

1.993

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.432.919

1.820.326

6.386.411

13.140.940

65.540

– 3.597.000

– 3.785.320

– 12.540

– 10.383

15

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

     

98.900

98.900

 

– 18.459

– 18.459

 

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

636.548

544.121

64.078

13.199

5.111

– 9.023

107.700

106.604

78.467

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

842.665

796.001

75

– 2.665

– 2.665

 

11.047

11.105

0

18

Natuur en Regio

151.579

210.728

100.957

– 6.181

– 9.602

18.300

12.173

– 3.793

11.763

19

Toekomstfonds

158.184

164.741

32.088

146.146

159.359

98.800

1.928

– 73.120

– 11.634

 

Niet-beleidsartikelen

380.243

380.243

32.526

86.225

86.225

1.450

– 50.302

– 50.302

– 4.645

40

Apparaat

380.243

380.243

32.526

– 11.758

– 11.758

1.450

47.681

47.681

– 4.645

41

Nominaal en Onvoorzien

97.983

97.983

 

– 97.983

– 97.983

0

Art.

Omschrijving

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

20.683.053

5.290.357

3.411.110

21.581.231

5.055.932

3.197.153

898.178

– 234.425

– 213.957

                     
 

Beleidsartikelen

20.266.887

4.874.191

3.381.779

21.157.653

4.632.354

3.169.411

890.766

– 241.837

– 212.368

11

Goed functionerende economie en markten

192.261

193.877

106.078

193.012

194.204

103.840

751

327

– 2.238

12

Een sterk innovatievermogen

515.624

531.846

49.200

505.875

527.689

56.154

– 9.749

– 4.157

6.954

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.617.699

286.111

63.602

1.063.313

278.569

56.243

– 1.554.386

– 7.542

– 7.359

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

14.788.539

1.873.326

2.779.028

17.514.501

1.824.624

2.546.908

2.725.962

– 48.702

– 232.120

15

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

80.441

80.441

0

23.005

8.470

0

– 57.436

– 71.971

0

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

757.447

655.836

133.522

673.900

642.217

136.431

– 83.547

– 13.619

2.909

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

851.047

804.441

75

822.287

809.103

299

– 28.760

4.662

224

18

Natuur en regio

157.571

197.333

131.020

195.169

222.060

130.688

37.598

24.727

– 332

19

Toekomstfonds

306.258

250.980

119.254

166.591

125.418

138.848

– 139.667

– 125.562

19.594

 

Niet-beleidsartikelen

416.166

416.166

29.331

423.578

423.578

27.742

7.412

7.412

– 1.589

40

Apparaat

416.166

416.166

29.331

423.578

423.578

27.742

7.412

7.412

– 1.589

41

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

           

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

(1)

vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

 

– 8.802

– 8.802

– 10.599

 

Subtotaal

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

 

– 8.802

– 8.802

– 10.599

                     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015

         

13.360

     
 

Subtotaal

0

0

0

0

0

13.360

0

0

0

                     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2016

                 
 

Totaal

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

13.360

– 8.802

– 8.802

– 10.599

Art.

Omschrijving

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

lotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

35.178

35.178

20.021

31.558

31.558

29.894

– 3.620

– 3.620

9.873

 

Subtotaal

35.178

35.178

20.021

31.558

31.558

29.894

– 3.620

– 3.620

9.873

                     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015

0

0

13.360

   

13.360

   

0

 

Subtotaal

0

0

13.360

   

13.360

   

0

                     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2016

0

0

0

11.696

11.696

 

11.696

11.696

0

 

Totaal

35.178

35.178

33.381

43.254

43.254

43.254

8.076

8.076

9.873

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties

(+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)= (1)+(2)=(3)

Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Agentschap Telecom

           

Totale baten

32.996

5.567

 

38.563

38.318

– 245

Totale lasten

33.718

5.567

 

39.285

40.843

1.558

Saldo van baten en lasten

– 722

0

 

– 722

– 2.525

– 1.803

             

Totale kapitaalontvangsten

5.000

0

 

5.000

 

– 5.000

Totale kapitaaluitgaven

5.572

0

 

5.572

2.421

– 3.151

Dienst ICT Uitvoering

           

Totale baten

204.200

41.000

 

245.200

253.844

8.644

Totale lasten

203.700

41.000

 

244.700

252.711

8.011

Saldo van baten en lasten

500

0

 

500

1.133

633

             

Totale kapitaalontvangsten

25.000

0

 

25.000

43.500

18.500

Totale kapitaaluitgaven

40.300

300

 

40.600

60.948

20.348

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

           

Totale baten

300.228

25.548

8.135

333.911

333.387

– 524

Totale lasten

300.397

25.033

5.278

330.708

323.106

– 7.602

Saldo van baten en lasten

– 169

515

2.857

3.203

10.281

7.078

             

Totale kapitaalontvangsten

17.715

9.539

0

27.254

18.518

– 8.736

Totale kapitaaluitgaven

41.752

– 4.472

3.065

40.345

33.377

– 6.968

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

           

Totale baten

445.450

27.897

27.691

501.038

515.898

14.860

Totale lasten

445.450

27.897

27.691

501.038

516.195

15.157

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 297

– 297

             

Totale kapitaalontvangsten

0

8.553

0

8.553

17.405

8.852

Totale kapitaaluitgaven

11.950

0

5.000

16.950

15.975

– 975

Naar boven