Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734717 nr. 5

34 717 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 12 juni 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuuraan de Kamer overgelegd tot en met 10 juli 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 11 juli 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2017

Hierbij zend ik u het ontwerp-Besluit energie vervoer, ter nadere implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 (ILUC-richtlijn) en operationalisering van Richtlijn (EU) 2015/652) (Uitvoeringsrichtlijn FQD)1. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhang procedure (artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Aangezien onderhavig ontwerpbesluit een uitwerking betreft van het recentelijk bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ter implementatie van de ILUC-richtlijn (Kamerstuk 34 717, nr. 1), verzoek ik u het ontwerpbesluit te lezen in samenhang met het wetsvoorstel.

Gelet hierop geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan dat het wetsvoorstel door uw Kamer is aanvaard. Ik merk voorts nog op dat uiterlijk 10 september 2017 de ILUC-richtlijn in nationale wet- en regelgeving moet zijn geïmplementeerd.

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerpbesluit ingevolge artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer in de Staatscourant bekend gemaakt om eenieder de gelegenheid te geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.