Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934716 nr. J

34 716 Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

J MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen over de Wet deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester,

constaterende, dat de beoogde deconstitutionalisering op dit moment onvoldoende is ingebed in een bredere, toekomstbestendige invulling van positie en taken van aanpalende organen binnen de betreffende decentrale bestuurslagen;

overwegende, dat daardoor het toekomstperspectief ten aanzien van de benoemingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester ontbreekt,

overwegende, dat de benoemingswijze niet los kan worden gezien van de posities, taken en verantwoordelijkheden van de andere organen binnen de betreffende bestuurslagen,

overwegende, dat de Grondwet niet gewijzigd dient te worden bij het ontbreken van een gefundeerde visie hierop,

verzoekt de regering eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen, waaruit blijkt wat de positie van commissaris van de Koning en van de burgemeester is en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past,

verzoekt de indiener het wetsvoorstel aan te houden totdat de (probleem)analyse, de visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie, en de daarbij passende aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester door deze Kamer in ogenschouw zijn genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Vlietstra

Sent

Van Leeuwen

Koffeman

Ten Hoeve