Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934716 nr. I

34 716 Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

I MOTIE VAN HET LID ROMBOUTS C.S.

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland in vergelijking met andere landen sinds jaar en dag beschikt over een sterk gedecentraliseerd lokaal bestuur,

overwegende, dat de figuur van de burgemeester door de jaren heen sterk heeft bijgedragen aan de continuïteit en stabiliteit van ons lokaal bestuur,

overwegende, dat de relatieve onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de burgemeester over het algemeen door bevolking en gemeenteraden hogelijk gewaardeerd wordt,

overwegende, dat het verbindend vermogen van de burgemeester als «de burgemeester van álle burgers» eveneens ten zeerste herkend en erkend wordt,

overwegende, dat aan de benoemde burgemeester bijzondere bevoegdheden zijn toevertrouwd op het gebied van openbare orde en veiligheid alsmede de bevordering van de integriteit van het bestuur in de gemeente,

constaterende, dat in het initiatiefvoorstel tot deconstitutionalisering er bewust voor gekozen is om het uit de Grondwet halen van de huidige aanstellingswijze los te koppelen van een mogelijk wettelijke keuze voor een nieuwe aanstellingswijze,

constaterende, dat op dit moment derhalve nog niet duidelijk is, of tot een andere aanstellingswijze zal worden gekomen en zo ja voor welke aanstellingswijze gekozen zal worden,

spreekt uit, dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm, die recht doet aan het principe, dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van álle burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rombouts

Engels

Huijbregts

Kuiper

Backer

De Vries-Leggedoor