Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934687 nr. 13

34 687 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 4 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een lid» vervangen door «worden drie leden».

2. Na het zesde lid worden drie leden ingevoegd, luidende:

  • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de verrichtingen ten aanzien waarvan geen vergoeding is verschuldigd.

  • 8. De Kamer is bevoegd om in bijzondere gevallen vrijstelling, vermindering of teruggave van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, te verlenen.

  • 9. De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Indiener is van mening dat het Handelsregister uit hoofde van het maatschappelijk belang inzichtelijk moet zijn voor onderzoekers die bijvoorbeeld misstanden proberen aan te tonen. Het register is de meest complete en uitgebreide verzameling van gegevens over eigendomsverhoudingen binnen en tussen bedrijven en vormt daarom een onontbeerlijke bron van informatie voor diegenen die verbanden binnen het bedrijfsleven in kaart brengen. Waar bestuursorganen die veelvuldig gebruik maken van het register via een vorm van inputfinanciering kosten in rekening wordt gebracht geldt dit echter niet voor deze groepen. Zeker zelfstandig opererende onderzoekers hebben hierom baat bij een regeling die inzage zowel goedkoper, danwel kosteloos maakt als bij een laagdrempeliger manier om inzage te krijgen.

Met dit amendement wil indiener in artikel 50 van de Handelsregisterwet 2007 een lid toevoegen dat regelt dat per algemene maatregel van bestuur groepen kunnen worden aangewezen die zonder vergoeding inzage kunnen krijgen in het handelsregister (lid 7). Groepen die in ieder geval op deze wijze toegang zouden moeten krijgen tot het register zijn wat indiener betreft onderzoekers in dienst van wetenschappelijke en onderwijsinstellingen en onderzoeksjournalisten. Via een zogenaamde voorhangprocedure kan de Tweede Kamer nadat de regering een voorstel voor een algemene maatregel van bestuur heeft gedaan, daarover zelfstandig een oordeel vellen (lid 9).

Verder wordt in lid 8 aan de Kamer van Koophandel de bevoegdheid verleend om in bijzondere gevallen tot vrijstelling, vermindering of teruggaaf van de vergoeding te besluiten. Daarmee wordt aangesloten bij artikel 110 van de Kadasterwet, waar deze bevoegdheid al bestaat voor de Dienst van het Kadaster.

Futselaar