34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2021

Hierbij zend ik u het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening «Van woorden naar daden, over de governance van de ruimtelijke ordening»1. Het kabinetsstandpunt zal door het volgende kabinet worden opgesteld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven