34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet aangeeft dat een milieueffectrapportage bij bepaalde Regionale Energiestrategieën van toegevoegde waarde kan zijn en dat bij een aantal RES'en hier al voor wordt gekozen;

overwegende dat bij de besluitvorming rondom RES'en het van belang is milieueffecten tijdig in kaart te hebben en mee te laten wegen in de afweging;

verzoekt de regering, met nadruk een MER-plan te adviseren wanneer de RES zich daarvoor leent en dit ook als instructie aan het Nationaal Programma RES mee te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs

Naar boven