34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID TERPSTRA C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • over de uitvoeringstrategie van de Nationale Omgevingsvisie onvoldoende duidelijkheid bestaat;

  • de Kamer eerder in de motie-Ronnes/Regterschot de regering heeft gevraagd om gemeenten en provincies te stimuleren met relevante maatschappelijke partners, waaronder investeerders, te komen tot beleidsagenda's;

  • rijksregie op de in de NOVI benoemde grote opgaven concretisering vergt in de op te stellen Regionale Investeringsagenda's, de RIA's;

  • in de uitvoeringsagenda's inmiddels zogenaamde «voorlopige NOVI-gebieden» benoemd zijn, evenals de Regionale Investeringsagenda's;

verzoekt de regering Regionale Investeringsagenda's een centrale plaats in de uitvoering van de NOVI toe te kennen;

verzoekt de regering tevens dat deze RIA's als voorwaarde worden gesteld binnen de zogenaamde «voorlopige NOVI-gebieden» en, omgekeerd, dat opgestelde RIA's in gebieden kunnen leiden tot toekenning van een nieuw NOVI-gebied in de komende jaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Terpstra

Regterschot

Moorlag

Naar boven